EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby:

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice

Provozní doba

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:    7:00 - 16:00 - dle předchozí individuální domluvy
úterý:        7:00 - 16:00 - dle předchozí individuální domluvy
středa:       7:00 - 16:00 - dle předchozí individuální domluvy
čtvrtek:     7:00 - 16:00 - dle předchozí individuální domluvy
pátek:        7:00 - 16:00 - dle předchozí individuální domluvy

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí:     7:00 - 16:00 - dle domluvy až do 18 hod.
úterý:         7:00 - 16:00 - dle domluvy až do 18 hod.
středa:        7:00 - 16:00 - dle domluvy až do 18 hod.
čtvrtek:      7:00 - 16:00 - dle domluvy až do 18 hod.
pátek:         7:00 - 16:00 - dle domluvy až do 18 hod.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita uživatelů v sociální službě (ambulantní forma) je 6 osob.
   
Okamžitá kapacita uživatelů při terénním poskytování služby je 1 osoba.
Kapacita uzavřených smluv (platných) 20 smluv (osob)

Kontakty

Vedoucí střediska:
e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
             sas.eunika@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník: Kateřina Wojnarová
tel.: 734783837
www.slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Leták služby

 

Poslání služby

Posláním EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením je podpora psychomotorického a sociálního vývoje v rámci individuální a skupinové práce, vytvoření podmínek pro integraci těchto osob mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování a zprostředkování sociálně terapeutické činnosti a kontaktu se společenským prostředím.

 

Cíle služby

Cíle sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou:
•    Prevence před sociálním vyčleňováním a izolací rodiny.
•    Posílení kompetencí rodiny v rámci sociálního začleňování do místní komunity a společnosti.
•    Aktivizace a edukace rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací.
•    Sdílení a zprostředkování vzájemného setkávání rodin s dětmi (rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny).
•    Podpora efektivní spolupráce mezi rodinou a institucemi (vzdělávací, sociální aj.), které se na péči o dítě podílejí.
•    Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte v rámci individuální a skupinové práce.
•    Vytvoření podmínek pro integraci dětí mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování.
•    Zajištění přednášek, seminářů a vzdělávání pro rodiny s dětmi s PAS a spolupracující organizace.


V sociálně aktivizační službě pracujeme s těmito zásadami:

•    Individuální přístup - respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání.
•    Povzbuzující a motivující přístup - uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech.
•    Týmová spolupráce - jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce.
•    Profesionalita - pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch.
•    Respekt ke svobodě vyznání - Slezská diakonie je křesťanskou organizací, pro využívání služeb v sociálně aktivizační službě není však náboženská příslušnost podmínkou.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby ve věku od 3 – 45 let s mentálním postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

Cílová skupina 1 – lidé s mentálním postižením
Zastavený či neúplný duševní vývoj, který je zvláště charakterizován narušením dovedností, sníženou úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností.

Cílová skupina 2 – DMO
DMO je charakterizována jako porucha hybnosti z důvodu poškození mozku, které může způsobovat poruchy chování, zraku, sluch, řeči. K DMO jsou často přidružené i epileptické záchvaty a dochází k intelektuálnímu zaostávání (mentální postižení).

Cílová skupina 3 - kombinované postižení
Kombinace snížených rozumových schopností (mentální retardace) a tělesné soběstačnosti.

Cílová skupina 4 -  PAS
Porucha autistického spektra (typ pervazivní vývojové poruchy, tj. dětský autismus, atypický autismus, Rettův a Aspergerův syndrom) je charakterizována omezeními ve třech oblastech sociální interakce, narušení kvality komunikace a omezené opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity.

Komu službu neposkytujeme:
Služby neposkytujeme lidem, kteří mají jen:
•    zrakové postižení
•    sluchové postižení
•    poruchy řeči (logopedické vady jako např. patlavost, koktání ...)
•    hyperaktivitu s poruchou osobnosti
•    poruchy učení
•    duševní onemocnění (neurotické, emoční, tikové poruchy a deprese)
•    chronické onemocnění (respirační, diabetes…)
•    a lidé zneužívání a týrání

Dále službu nemůžeme poskytnout, když:
•    je naplněna kapacita
•    zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme.


Základní činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zájmové (přírodovědná stanice a jiné), vzdělávací (rozhovor, diskuse, přednáška, beseda) a volnočasové aktivity (vycházky po okolí)

b) sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik sebeobsluhy
 • Nácvik komunikace
 • Nácvik hry
 • Trénink paměti
 • Tvořivé činnosti
 • Nácvik jemné motoriky
 • Nácvik hrubé motoriky
 • Snoezelen
 • Relaxace
 • Hudební chvilka
 • Nácvik praktických činností (nácvik při nákupech, návštěva lékaře, školy, používání přístrojů, spotřebičů, tabletu, notebooku, PC, apod.)

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Fakultativní činnosti

a)  Cvičení a tělesné terapie
•    Cvičení na Therapymastru
•    Vodoléčba (včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku),
•    Inhalace
•    Cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
•    Elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
•    Léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
•    Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie),
•    Kombinace více úkonů
•    Kineziotaping

b)    Ergoterapie
c)    Canisterapie
d)    Hipoterapie
e)    Svoz


Základní činnosti služby jsou poskytovány ZDARMA.


Úhrada za fakultativní činnosti

Sazebník úhrad cvičení a tělesné terapie

Název činnosti

délka trvání v minutách

cena za úkon

1. Cvičení na Therapymastru

zpravidla 20-40

50,-

2. Vodoléčba
(včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku)

zpravidla 45

55,-

3. Inhalace

20

30,-

4. Cvičení na Motomedu, pásu, (včetně ošetření dolních končetin, masáže, protažení míčkováním)

zpravidla 30-40

50,-

5. Elektroléčba, Magnetoterapie včetně temoterapie/léčba teplem

zpravidla 45

50,-

6. LTV (běžící pás, cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)

zpravidla 30-40

55,-

7. Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie)

zpravidla 45-60

80,-

8. Kombinace více úkonů

zpravidla 40-70

80,-

9. Kineziotaping

 

2,- Kč/1 cm tapu

Svoz uživatelů služebním vozidlem: 35 Kč/1 jízda ve městě Karviná, 11 Kč/km doprava mimo město Karviná (cena se poměrně krátí dle počtu uživatelů ve voze)

Canisterapie a hipoterapie: zdarma/za úhradu do výše nákladů.


Sponzoři

•    MPSV ČR
•    MSK
•    město Karviná
•    přilehlé obce města Karviné
 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa