SALOME Bohumín, odlehčovací služba

 

Místo poskytování služby

Nerudova 1041, Bohumín 735 81

Doba poskytování služby

Po předchozí dohodě, nutno hlásit 14 dní předem

Pondělí 15:00 – 18:00

Středa 8:00 – 18:00

Sobota 8:00 – 15:00

V době školních prázdnin v pracovní dny (po předchozí dohodě, nutno hlásit 14 dní předem)

Pondělí 7:00 – 18:00

Úterý 7:00 – 16:00

Středa 7:00 – 18:00

Čtvrtek 7:00 – 16:00

Pátek 7:00 – 16:00    

Informace o službě rádi poskytneme v pracovní dny od 8 do 15 hod.
 

Kapacita

Okamžitá kapacita služby jsou 2 klienti. Dle individuálních potřeb, míry potřebné podpory a personálních možností služby lze výjimečně navýšit kapacitu na 3 klienty.

Cena

70 Kč za hodinu v pracovních dnech, 90 Kč za hodinu v soboty a státní svátky. Cena za stravování se odvíjí od dodavatele obědů, zájemce o ní bude informován sociálním pracovníkem dle konkrétního termínu poskytování služby.

Kontakt

Sociální pracovník:
Mgr. Dagmar Kendziurová
mob: 733 622 330
e-mail: os.salome@slezskadiakonie.cz
 

Vedoucí služby:
Mgr. Martina Venglářová, DiS. 
mob.: 703 434 862
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
 

Další informace

Další informace o naší službě můžete najít na webových stránkách: https://ostravahavirov.webnode.cz/

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním ambulantní odlehčovací služby SALOME Bohumín je zajistit podporu a individuální péči dětem a mladým lidem se zdravotním postižením na přechodnou dobu tak, abychom pečujícím osobám ulehčili v jejich každodenní péči.

 

Cíle

Ve vztahu ke klientovi - vytvoření bezpečného a motivujícího prostředí s nabídkou aktivit pod vedením odborného pracovníka

Ve vztahu k pečujícím - vytvoření volného času pro možnou regeneraci a vyřízení si osobních záležitostí pečující osobě.

 

Cílová skupina uživatelů

Služba je poskytována dětem se zdravotním postižením od 3 let do 11let a mladým lidem od 12 do 26 let, které mají:

 • tělesné postižení
 • mentální postižení
 • kombinované postižení v kombinaci se smyslovým postižením (pokud smyslové postižení není pro dítě a rodiče určující)
 • vývojové poruchy, včetně poruch autistického spektra
 • těžké poruchy komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie)

 

Komu nemůžeme služby poskytnout

 • osobám, které mají převážně smyslové postižení, například: zbytky zraku, nevidomí, zbytky sluchu, neslyšící
 • osobám, které mají psychiatrické onemocnění (schizofrenie, psychotická porucha, emoční poruchy)
 • osobám se závažným zdravotním postižením, které v době pobytu potřebují péči zdravotníka

 

Poskytované činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Zásada individuálního přístupu – ke klientům je vždy přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.
 • Zásada respektování volby klientů i zákonných zástupců – názory a požadavky jsou ve všech oblastech poskytování služby v maximální možné míře zohledňovány.
 • Zásada týmové spolupráce a kontinuální péče - je uplatňována vzájemná provázanost a spolupráce v týmu. Nedílnou součástí týmu jsou klienti a rodiny.
 • Zásada nepravidelnosti – služba je klienty využívána nepravidelně.
   

Mapa