Nalezené služby - lidé s handicapem


Posláním chráněného bydlení ARCHA Český Těšín je poskytnout lidem s mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. Služba nezajišťuje celodenní podporu. Asistenční dohled je poskytován dle potřeb uživatele a je zaměřen na rozvoj praktických dovedností, které uživateli umožní přechod do samostatného či podporovaného bydlení.

více informací
Dukelská 2096/5a, Český Těšín
734 177 912

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.

více informací
Beskydská 142 741 01 Nový Jičín-Žilina
734 643 233, 733 142 411

Chráněného bydlení ARCHA Ostrava poskytuje uživatelům bydlení s asistencí dle jejich individuálních potřeb tak, aby byli schopni žít co nejvíce samostatně plnohodnotný život.

více informací
Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov
731 670 763, 731 670 762, 731 128 449

Chráněné bydlení ARCHA Široká Niva poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.

více informací
Široká Niva 211, 793 22
737 270 538, 737 518 168

Denní stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne mezi svými vrstevníky.

více informací
SPC 54, 794 01 Krnov
733 142 402, 733 142 447

Posláním střediska Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka je poskytování sociálních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

více informací
Komorní Lhotka 68, 739 53 Hnojník
558 694 239, 734 394 401

Služba DORKAS Ostrava, tísňová péče byla k 31. 3. 2017 ukončena z důvodu dlouhodobého nedostatku financí na provoz služby.

více informací

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář je individuálně podporovat osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit v tom, aby mohly v maximální míře využít svých schopností a dovedností pro běžný život srovnatelný s jejich vrstevníky s minimální možnou mírou závislosti na pomoci jiných.

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533, 731 128 887

Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením v DUHOVÉM DOMĚ Ostrava je poskytovat pobytovou sociální službu dospělým osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, které jim výrazně ztěžuje samostatný život v běžné společnosti.Snahou je podpořit uživatele ve způsobu života srovnatelném se způsobem života jeho vrstevníků. Služba podporuje zachování rodinných vazeb a spolupráci s rodinou.

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533, 731 128 844

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba je zajistit dětem a dospělým osobám s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením individuální péči a pomoc a zastoupit tak pečující osobu, která potřebuje využít čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v získání a upevnění pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533

EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením, poskytuje celoroční pobytovou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná péče, pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co nejvíce vlastních schopností a dovedností ve zvládání každodenního života.

více informací
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov
730 844 482, 731 677 459

Posláním střediska Slezské diakonie EBEN-EZER Český Těšín, Sociálně terapeutických dílen, je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením podporu v nabytí, zachování či rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností na základě jejich individuálních potřeb a schopností.

více informací
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov
730 844 482

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN Český Těšín, Třanovice je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé s mentálním postižením při získání, udržení a rozvíjení jejich soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, manuálních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a tím podpořit jejich možnost žít život srovnatelný s většinovou společností.

více informací
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
558 746 844, 731 514 698

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pravidelnou dopomoc při běžných činnostech, jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita, komunikace, v aktivním prožívání dne.

více informací
Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín
739 051 189, 734 439 346

Nabízíme příležitost k osobnímu růstu, prostřednictvím činností zaměřených na udržení a rozvoj pracovních dovedností, sebeobsluhy a samostatnosti. Součástí této podpory je i příprava na další uplatnění na trhu práce a zvýšení samostatnosti v běžném životě. 

více informací
třída T.G.Masaryka 1101, 738 01 Frýdek Místek
734 510 157

Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny, je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo  kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi.

více informací
V Aleji 435, 734 01 Karviná–Ráj
737 789 720; 733 142 446; 734 788 087

Sociálně terapeutická dílna Slezské diakonie Effatha Krnov podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v získání a upevnění pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti.

více informací
Hlubčická 294/9, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem
734 366 285, 734 366 287

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí.

více informací
U Jičínky 25 a Pod Lipami 19, 741 01 Nový Jičín
734 416 302

Posláním odlehčovacích služeb ELIADA Brno je podpora rodin, které pečují o děti do 18 let věku s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. Zatímco dítě aktivně tráví čas a je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem, pečující osoba si může odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jednorázové i pravidelné odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, případně také ve středisku ELIADA Brno. Působíme v Brně a okolí. 

více informací
Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice
734 862 310

Posláním střediska ELIADA Brno - je dítěti a mladému dospělému s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

 

více informací
Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice
+420 605 513 860

Posláním Denního stacionáře EUNIKA Karviná je pravidelná pomoc a podpora dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. 

více informací
Horova 654, 734 01 Karviná-Ráj
734 763 610, 731 670 761, 739 684 916

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let.

Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

více informací
Horova 654, 734 01 Karviná-Ráj
731 670 761, 739 684 916

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením.

více informací
Lázeňský park 463/12, 735 03 Karviná-Lázně Darkov
731 420 016, 737 789 720

Posláním Denního stacionáře na středisku KARMEL Tichá je poskytovat osobám s mentálním postižením (nebo kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra) přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace. Služba nabízí prostor pro setkávání se nejen s vrstevníky, ale i prostor, kde klienti mohou smysluplně trávit volný čas a kde získávají nové kompetence důležité pro samostatnější život.

více informací
Tichá 295, 742 74
733 142 413, 734 780 233

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením na středisku KARMEL Tichá je poskytovat osobám s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby (s mentálním nebo kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra) přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace, a to v takových podmínkách, které se co možná nejvíce blíží přirozenému sociálnímu prostředí a zachovávají sociální vazby s okolním prostředím.

více informací
Tichá 295, 742 74
733 142 413, 734 780 233

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie Lydie v Českém Těšíně je podpora a pomoc uživatelům se zdravotním postižením v udržení a rozvíjení fyzických, psychických a sociálních dovedností.

více informací
Třanovského 1758/10 737 01 Český Těšín
558 712 728, 737 117 998

Posláním rané péče Lydie v Českém Těšíně je provázení rodiny  prvními roky života dítěte, které má potíže ve vývoji nebo zdravotní postižení. Formou pravidelných návštěv v rodině a prostřednictvím odborného poradenství podporujeme rodinu tak, aby mohla naplňovat potřeby svého dítěte s ohledem na jeho zdravotní omezení. 

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 712 728, 737 117 998

Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.

více informací
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek
734 510 157

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba. Ta to sociální služba je poskytována přímo v bytech uživatelů služeb, kteří bydlí ve městě Karviná.

více informací
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
604 642 991

Služba NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení má poslání. Poslání znamená úkol a pracovníci služby ten úkol plní.

více informací
Hlubčická 146/8, 794 01 Krnov na území Krnova a Bruntálu
552 304 006

Posláním služby NOE Ostrava je pomáhat dospělým lidem s mentálním postižením bydlet ve své vlastní domácnosti a zvládat záležitosti spojené se samostatným životem. 

více informací
Ke Kamenině 178/17 Ostrava – Hrušov, 711 00
731 670 763

Posláním terénní sociální služby podpora samostatného bydlení střediska Slezské diakonie NOE Třinec je poskytovat pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním v takové míře, aby byli schopni samostatného bydlení, nebo samostatného bydlení s minimální podporou sociální služby.

více informací
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
737 478 288, 734 478 288, 734 353 761

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji.

více informací
Kamenná 11, 639 00 Brno
734 862 310

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

více informací
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
731 191 868

Posláním střediska Rút Bruntál, sociální rehabilitace je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním při nácviku, udržení a rozvoji jejich dovedností směřujících k uspokojení potřeb v oblastech samostatného bydlení, získání zaměstnání, vzdělávání, trávení volného času, zdraví a sociálních vztahů.

více informací
Kavalcova 7, Bruntál 792 01
734 417 007

Středisko Slezské diakonie RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
733 142 408

Středisko Slezské diakonie RÚT FrýdekMístek, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

více informací
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek–Místek
737 227 857

Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo tělesným postižením, či duševním onemocněním v individuálním nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

více informací
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
733 142 404

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi s chronickým dušením onemocněním nebo lidi s poruchami autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh práce.

více informací
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
734 366 561

Středisko Slezské diakonie RÚT Třinec, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

více informací
Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec
731 826 808; 733 142 408

SALOME denní stacionář je zařízení poskytující sociální služby pro děti a mládež se zdravotním postižením a jejich rodiny.

více informací
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín
732 744 426

Posláním Poradny rané péče SALOME je provázet a podporovat rodiny dětí s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením ve věku od narození do sedmi let včetně, v převážně domácím prostředí.

více informací
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín
734 350 010, 733 622 330

TABITA Český Těšín, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Českém Těšíně a okolních obcích.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 713 772, 739 525 242

TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Českém Těšíně a okolních obcích.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 713 772, 739 525 242

TABITA Jablunkov, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Jablunkově a okolních obcích.

více informací
Dukelská 108, 739 91 Jablunkov
558 713 772, 739 525 242

TABITA Jablunkov, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Jablunkově a okolních obcích.

více informací
Dukelská 108, 739 91 Jablunkov
558 713 772, 739 525242

TABITA Třinec, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Třinci a okolních obcích.

více informací
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec
558 713 772, 739 525 242

TABITA Třinec, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Třinci a okolních obcích.

více informací
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec
558 713 772, 739 525 242
© 2013 Zebu webdesign s.r.o.
Nahoru
Najdete nás na: