RÚT Karviná, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Komenského 611/11, Karviná – Nové Město (ambulantní forma),

terénní forma v Karviné, Havířově, Orlové a  přilehlých obcích.

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ až PÁTEK:

od 8:00 do 16:00 ambulantní i terénní forma
 

Kapacita

Ambulantní forma
Okamžitá kapacita: 5 osob
Maximální kapacita: 23 klientů

Terénní forma
Okamžitá kapacita: 3 osoba
Maximální kapacita: 25 klientů

Cena

Zdarma

Kontakt

Koordinátor střediska/sociální pracovník:
Bc. Iveta Koždoňová, DiS.
tel.: 734 681 565
e-mail: rut.karvina@slezskadiakonie.cz

Terénní sociální pracovník:
Romana Godziková, DiS.
tel.: 731 196 883
e-mail: rutka.sp@slezskadiakonie.cz

 

Dokumenty

Leták služby zde

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

RÚT Karviná, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, v rodinných a společenských vztazích, při trávení volného času, při využívání dostupných služeb.

 

Cíle služby

Služba RÚT Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých individuálních potřeb, přání a možností:
•    dosáhli větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě
•    posilovali svoje pozitivní návyky, které jsou nezbytné pro samostatný život (péče o domácnost – nákupy, vaření, praní, hospodaření s penězi, péče o sebe sama, o svoje zdraví)
•    zachovávali svoje schopnosti a kompetence a dále je podle svých možností rozvíjeli a předcházeli tak vlastní sociální izolaci nebo jejímu prohlubování (rozvoj komunikace, posilování paměti, pozornosti, plánování osobního, společenského a dle možností i pracovního života)
•    znali a uplatňovali svá práva i povinnosti

 

Cílová skupina uživatelů

Služba je určena osobám od 18 do 64 let věku s chronickým duševním onemocněním, kteří jsou ve stabilizované stavu.

 

Poskytované činnosti

RÚT Karviná, sociální rehabilitace nabízí uživatelům následující základní činnosti:
•    nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

•    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

•    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

•    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis a zprostředkovávání služeb.


Zásady poskytování sociální služby

Pracovníci RÚT Karviná poskytují sociální službu na základě těchto principů:
•    respekt k názorům, jedinečnosti a volbě uživatele
•    individuální přístup
•    vzájemná spolupráce na základě důvěry a pocitu bezpečí

 

Donátoři, sponzoři

Magistrát města Karviná, Město Orlová

 

Sponzor Sponzor
 

Mapa