EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny

 

  

Místo poskytování služby

Dukelská 263, 737 01 Český Těšín

Druh soc. služby, číslo registrace

sociálně terapeutické dílny, 3475508

Forma poskytování soc. služby

ambulantní

Doba poskytování služby

Pondělí až pátek 
7:00 hodin – 15:00 hodin

Kapacita

rozdělení kapacity - 35 osob s mentálním a kombinovaným postižením a 6 osob s chronickým duševním onemocněním

Cílová skupina

Dospělé osoby (18 - 64 let) se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení, chronického duševního onemocnění nebo kombinovaného postižení, které

 • mají zájem podílet se na řešení své situace,
 • nejsou v současné době umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce,
 • nepotřebují neustálý dohled (lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby).

Kontakt

vedoucí střediska EBEN-EZER Český Těšín
Mgr. Jana Chlebusová
tel.: 558 748 008
mob.: + 420 730 844 482

e-mail: j.chlebusova@slezskadiakonie.cz

koordinátor služby a sociální pracovník
mob.: 731 450 949

e-mail: ebenezerct@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník
Mgr. Michaela Michňáková
mob.: 730 843 673

e-mail: ebenezer.dilny@slezskadiakonie.cz

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

„Středisko EBEN-EZER Český Těšín hostuje od září 2018 zahraničního dobrovolníka Aldwina Jebane z Francie z ostrova Reunion.

        

Informace, aktuality, pozvánky

 

Leták služby

 ke shlédnutí zde

Sazebník služby

 ke stažení zde
Žádost o poskytování služby  ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání

Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu osobám se zdravotním postižením při nácviku pracovních a sociálních dovedností. Podpora vychází z individuálních potřeb a možností uživatelů, směřuje k rozvoji jejich schopností a soběstačnosti a ke zvýšení šance uplatnit se na trhu práce.

 

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je vybavit uživatele takovými dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v jejich samostatném životě nebo na otevřeném či chráněném trhu práce.

Dílčí cíle:

 • Posílit možnost pracovního uplatnění uživatelů
 • Získat, rozvíjet a udržet pracovní dovednosti uživatelů
 • Získat, rozvíjet a udržet sociální dovednosti uživatelů
 • Zabránit sociálnímu vyloučení

ZÁSADY poskytování sociální služby:

 

 • individuální přístup
 • aktivní přístup
 • partnerství
 • důstojný přístup
 • křesťanské zásady

Cílový okruh osob:

CÍLOVÁ SKUPINA: Dospělé osoby (18 - 64 let) se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení, chronického duševního onemocnění nebo kombinovaného postižení, které

 • mají zájem podílet se na řešení své situace,
 • nejsou v současné době umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce,
 • nepotřebují neustálý dohled (lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby).

Služba je poskytována bezplatně, s výjimkou odebrané stravy a sjednaných fakultativních služeb. Výše a způsob úhrady je uvedena v Sazebníku služby.

Stručný popis nabízené činnosti sociální služby

Služba sociálně terapeutických dílen nabízí pro uživatele:

V rámci vytváření, zachování nebo rozvoje základních pracovních návyků a dovednosti:

 • tvůrčí dílny (arte, keramika, šicí, tkalcovská, stolařská, montážní, zahradnická)
 • vzdělávací aktivity (kurz sociálních dovedností, exkurze ve firmách, porady uživatelů)

V rámci podpory a rozvoje sociálně terapeutických činností:

 • nácvikové dílny (hospodaření s penězi, práce na PC, domácnost, trénování paměti, recepce)
 • zájmové aktivity (hudební klub, biblický klub, dramakroužek Kontakty, relaxace, výlety, účast na bohoslužbách, dýchánek u kapučína, sportovní vyžití apod.)

Sociálně terapeutická dílna střediska EBEN-EZER poskytuje svým uživatelům sociální služby dle parag. 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně, s výjimkou odebrané stravy a sjednaných fakultativních služeb.

 

Základní poskytované činnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
 • poskytování základního sociálního poradenství.

NABÍZENÉ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY V RÁMCI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • doprava

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi uživatelem a poskytovatelem.

Cena fakultativních služeb je stanovena dle platného ceníku.

 

Poděkování

Spousta aktivit a činností se koná díky finanční nebo věcné podpoře individuálních dárců a sponzorů (slevy na materiál, darované zboží a materiál do dílen apod.).

Konkrétně děkujeme HC Ocelářům Třinec za dlouhodobou spolupráci a finanční podporu, firmě Wafarex s.r.o. a farnímu sboru SCEAV Třanovice za finanční podporu při rekonstrukci prostor nově otevřené dílny pro osoby s chronickým duševním onemocněním (výměna oken, topení).

Poděkování směřuje rovněž ke všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří svou prací a přičiněním pomáhají ke zvýšení kvality našich služeb.


Spolupracujeme

 • MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
 • Mateřská škola Horní Žukov, spadající organizačně pod Masarykovu základní školu a mateřskou školu Český Těšín
 • Místní církevní sbory
 • Nemocnice Třinec, ul. Kaštanová
 • Těšínské divadlo
   

ISO 9001

 

Středisko EBEN-EZER Český Těšín má zavedený a certifikovaný systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Středisko Slezské diakonie EBEN-EZER Český Těšín úspěšně udržuje systém managementu kvality od roku 2006. V červnu 2018 úspěšně proběhl recertifikační audit externí firmou EURO CERT CZ, a.s. která poskytovaným sociálním službám udělila certifikát s platností do 30. 6. 2021.

Ve své praxi uplatňujeme principy spokojenosti uživatelů, udržování otevřené komunikace, zapojení a vedení zaměstnanců a následným udržováním tohoto systému přispíváme k jejich neustálému zlepšování. Naším cílem je poskytovat efektivní a kvalitní sociální služby.

Certifikát ZDE.

Ověření platnosti certifikátu (nutné vložit IČO organizace - Slezská diakonie: 65468562)

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa