EDEN Český Těšín, Třanovice denní stacionář

 

 

Místo poskytování služby

 Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín

Třanovice 188, 739 53 Třanovice

Druh služby

denní stacionář

Forma poskytování

ambulantní

Číslo registrace

2434027

Provozní doba

ČESKÝ TĚŠÍN

PONDĚLÍ – PÁTEK od 7:00 hod. do 15:00 hodin

TŘANOVICE

PONDĚLÍ – PÁTEK od 8:00 hod. do 14:00 hodin

Služba se neposkytuje během státních svátků, v době mezi vánočními svátky a Novým rokem (od 22. 12. do 31.12) a v průběhu roku z důvodu vzdělávání pracovníku a technickoprovozního zabezpečení střediska (max. 9dnů)

Služba informuje uživatele o neposkytnutí služby z důvodu uzavření střediska s předstihem min. 15dnů, formou oznámení na dveřích, písemného a elektronického oznámení.

Kapacita služby

Kapacita denního stacionáře:   35

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Frýdecká

 24 okamžitá kapacita

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Třanovského

 4 okamžitá kapacita

TŘANOVICE

 7 okamžitá kapacita

Cílová skupina

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Frýdecká

Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením
Muži i ženy, věk osob při přijetí je v rozmezí od 18 let do 64 let, vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.
Osoba mobilní (nevyžadující invalidní vozík), nejsme bezbariérové zařízení.

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Třanovského

Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory
Muži i ženy, věk osob při přijetí je v rozmezí od 18 let do 64 let, vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.
Osoby imobilní, JSME BEZBARIEROVÉ zařízení.

TŘANOVICE

Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu

Muži i ženy, věk při přijetí od 18 let do 80 let.

Cena

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Frýdecká

Strava (v případě sjednání)
oběd 65,- Kč za 1ks, pitný režim 3,-Kč za 1den

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Třanovského

Strava (v případě sjednání)
oběd 59,- Kč za 1ks, pitný režim 3,-Kč za 1den

TŘANOVICE

Strava (v případě sjednání)
oběd 75,- Kč za 1ks, pitný režim 3,-Kč za 1den

Úhrada za podporu v činnostech

Podpora A od 8,-Kč do 34,- Kč dle poskytnuté míry podpory
Podpora B 16,-Kč za 1hodinu (podpora B je vždy započtena).

Kontakt

Vedoucí:
Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.
tel.: 734 177 912
d.bystronova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice Český Těšín:
Bc. Daniela Lisá, DiS.
mob.:+420 731 128 450
eden@slezskadiakonie.cz

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

 

ČESKÝ TĚŠÍN

 Světlana Bojukhanová - Rusko

 

Poslání denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice

ČESKÝ TĚŠÍN

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Českém Těšíně je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s mentálním postižením při získání, udržení a rozvíjení jejich soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, manuálních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a tím podpořit jejich možnost žít život srovnatelný s většinovou společností. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

TŘANOVICE

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Třanovicích je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním nebo zdravotním postižením aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

 

Cíle služby

ČESKÝ TĚŠÍN

Aktivizace a soběstačnost uživatele zejména v oblasti:

 • péče o sebe sama (oblékání, základní hygienické úkony, základy vaření);

 • komunikace s nejbližším okolím v běžné nebo alternativní formě;

 • manuální a pracovní dovedností – rozvíjené prostřednictvím praktických nácvikových aktivit (např. aktivita textilní, výtvarná, kutilská….);

 • celoživotní učení se - udržení nebo rozvoj znalosti získaných v průběhu života a praktické využité v běžném životě (zejména čtení, psaní, počítání, práce na PC…);

 • začlenění do běžného života – podpora uživatele v kontaktech s vnějším prostředím, orientace ve službách běžně dostupných veřejnosti (cestování, návštěva knihovny, kulturních a společenských akcí).

TŘANOVICE

Přispět k tomu, aby uživatelé služby byli schopni naučit se žít s duševním onemocněním a zdravotním postižením v podmínkách běžného života.
Dílčími cíli jsou:

 • samostatnost uživatele v oblasti udržení či zlepšení vztahů s rodinou a s blízkými;

 • samostatnost uživatele v oblasti hledání a navazování kontaktů s jinými lidmi a vytváření mezilidských vztahů;

 • samostatnost uživatele v oblasti pracovních dovedností, jež mu umožňují zapojení do pracovního procesu (s mírnou nebo žádnou podporou);

 • samostatnost uživatele v oblasti udržení a rozvoje sociálních dovedností.

Cíle služby a další cíle střediska jsou každoročně rozpracovány do Plánu činnosti střediska na daný kalendářní rok, rovněž se odrážejí v individuálním plánu spolupráce uživatele se službou.

 

Zásady poskytování sociální služby

ČESKÝ TĚŠÍN, TŘANOVICE

 • Individuální plánování a poskytování služeb – službu přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatele, s každým uživatelem stanovujeme jeho osobní cíle, podmínky a průběh služby, podporujeme ho v jejich dosažení, uživatel je pro nás partnerem.

 • Týmová spolupráce  - při dosahování cílů uživatele i cílů služby spolupracujeme s uživatelem, s ostatními spolupracovníky a dalšími osobami (rodina, pracovníci návazných služeb) ve prospěch uživatele

 • Odbornost – pracovníci se dále aktivně vzdělávají v oblastech, které podporují naplňování potřeb a cílů uživatelů

 • Křesťanské zásady – Slezská diakonie je organizací, která se při poskytování sociálních služeb opírá o křesťanské zásady, které jsou popsány v dokumentu „Hodnoty Slezské diakonie“, výběr z kapitol: přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření, osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Do poskytovaných služeb začleňujeme křesťanské prvky např. zpěv křesťanských písní, čtení či vyprávění biblických příběhu, modlitba. 

 

Cílový okruh osob

ČESKÝ TĚŠÍN

Okruh zájemců, kterým můžeme službu poskytnout:

 Muži i ženy, věk při přijetí od 18 od 64 let, osoba mobilní (nevyžadující invalidní vozík) nejsme bezbariérové zařízení. Sociální službu poskytujeme dospělým osobám s takovým stupněm mentálního postižení, kteří potřebují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby v oblasti sebeobsluhy, pracovních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů.

Okruh zájemců, kterým nemůžeme a neumíme služby poskytnout:

 • osobám, které žádají o službu, kterou středisko neposkytuje;

 • v případě naplněné kapacity služby;

 • osoby se zdravotním postižením bez mentálního handicapu;

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře, nezajišťujeme zdravotnickou péči;

 • osoba s těžkou sluchovou vadou, osoba nevidomá, která potřebuje specializovanou asistenci při komunikaci;

 • osoba, jejíž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, již vypovědělo středisko EDEN Český Těšín, Třanovice v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

TŘANOVICE

Muži i ženy, věk při přijetí od 18 let do 80 let. Sociální službu poskytujeme dospělým osobám s  chronickým duševním onemocněním, zdravotním nebo mentálním postižením, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a potřebují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby v oblasti sebeobsluhy, pracovních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a udržování společenských kontaktů.

Okruh zájemců, kterým nemůžeme a neumíme služby poskytnout:

 • osobám, které žádají o službu, kterou středisko neposkytuje či v případě naplněné kapacity služby;

 • osoby s mentálním postižením bez jiného zdravotního nebo chronického duševního onemocnění, osoby s těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé, které potřebují specializovanou asistenci při komunikaci;

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře, nezajišťujeme zdravotnickou péči;

 • osoby s nařízenou ochrannou léčbou;

 • osoby s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem;

 • osoby v akutní fázi závislosti na alkoholových či nealkoholových drogách;

 • osoba, jejíž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, již vypovědělo středisko EDEN Český Těšín, Třanovice v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Poskytování základních činností:

ČESKÝ TĚŠÍN, TŘANOVICE

Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zajištění podmínek pro péči o sebe sama (oblékaní, svlékáni, orientace, samostatný pohyb v zařízení a stravování). Podpora ze strany pracovníka je poskytována dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvyšování a udržení samostatnosti.

Pomoc při osobní hygieně

Zajištění podmínek pro osobní hygienu dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvýšení a udržení samostatnosti.

Poskytnutí stravy

Stravování je zajišťováno jednou denně formou teplého hlavního jídla, dováženého smluvní organizaci a celodenního pitného režimu. V zařízení se nachází vybavená kuchyňka umožňující individuální přípravu čaje, kávy, svačiny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Činnosti zajišťujeme prostřednictvím nácvikových aktivit. Usilujeme o celkovou aktivizaci člověka, napomáháme v udržení a obnovení nabytých schopností.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Zajišťujeme pravidelná setkání s rodiči a opatrovníky. Úzce spolupracujeme s návaznými službami v okolí (knihovna, škola…), využíváme běžně dostupných služeb ve společnosti (městská doprava, obchody, pošta…).

 

Popis nabízené činnosti – nabídka aktivit 

ČESKÝ TĚŠÍN

Nabízené činnosti vychází z individuálních potřeb a přání uživatelů s přihlédnutím k objektivním možnostem střediska. V rámci programu denního stacionáře nabízíme uživatelům hlavní a doplňkové nácvikové aktivity

Vzdělávací aktivity – podporují celoživotní učení, udržují a obnovují kompetence v péči o vlastní osobu, rozvíjejí slovní zásobu, pomáhají se zařazováním do společenského života.

 • vzdělávací aktivita 1 - zaměření komunikace verbální i neverbální, trénink paměti a logického myšlení

 • vzdělávací aktivita 2 - upevňování znalosti získaných školním vzděláváním – čtení, psaní, počítaní, práce s počítačem – Word, internet

 • vzdělávací aktivita 3 - právní minimum, orientace v běžně dostupných službách – dopravní prostředky, obchody, úřady, pošta, restaurace

Praktické aktivity – rozvíjejí manuální zručnosti, podporují soustředění a vytrvalost uživatele, rozvíjí pozitivní vztah k práci.

 • kutilská nácviková aktivita

 • výtvarná nácviková aktivita

 • textilní nácviková aktivita

 • keramická nácviková aktivita

Doplňkové aktivity  - probíhající v rámci praktického dne nebo v odpoledních hodinách, některé doplňkové aktivity jsou zařazovány do programu hlavních nácvikových aktivit:

 • péče o zahradu

 • péče o domácnost

 • sportovní aktivity

 • drama klub

TŘANOVICE

Osobnostní a sociální dovednosti

 • trénink paměti a logického myšlení

 • upevňování znalostí získaných školním vzděláváním nebo praxí – např. práce s počítačem – Word, internet

 • komunikace verbální a neverbální, upevňování společenských vztahů, interakce ve skupině

 • orientace v běžně dostupných službách – dopravní prostředky, obchody, úřady, pošta, restaurace

Praktické aktivity 

 • kutilská a výtvarná aktivita

 • kuchařská či floristická nácviková aktivita

 • textilní nácviková aktivita

 • didaktická aktivita

Doplňkové aktivity 

 • péče o domácnost

 • knižní klub

 • muziko klub

 • pohybové aktivity

 • relaxace

 

Fakultativní služby

ČESKÝ TĚŠÍN

Poskytovatel nabízí uživateli fakultativní činnosti (služby) nad rámec základních činností:

 • doprava do a ze střediska

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

V roce 2016 nás finančně podpořili

MPSV

Moravskoslezský kraj

Město Český Těšín

Obec Třanovice

Významní pomocníci v naší práci jsou i drobní dárci a sponzoři.

Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří podpořili naše středisko a darovali mu svůj volný čas.

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa