RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

 

 

Místo poskytování služby

Sokolovská 9, 741 01  Nový Jičín

Doba poskytování služby

Služba sociální rehabilitace je uživatelům poskytována po celý kalendářní rok v pracovní dny mezi 7 až 17 hodinou. (podrobněji další tabulka)

Kapacita služby

okamžitá kapacita – 1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku.

10-15 klientů (aktivních smluv, individuálních plánů)/1 pracovníka

Cena

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady.

Kontakt

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska: tel. 734 366 561, email: g.lhotska@sdk.czg.lhotska@slezskadiakonie.cz

Vít Raška, sociální pracovník: tel. 739 525 375, email: v.raska@slezskadiakonie.cz

 

Doba poskytování služby

 

KANCELÁŘ

TERÉNNÍ sl.

pondělí

7:30 – 9:00

7-17hod.

úterý

---

7-17hod.

středa

14:30 – 16:00

7-17hod.

čtvrtek

7:30 – 9:00

7-17hod.

pátek

---

7-17hod.

sobota

---

---

neděle

---

---

 
 

Poslání

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je posilovat soběstačnost našich uživatelů tak, aby nebyli vlivem své nemoci nebo postižení omezeni v pracovních a každodenních činnostech jejich života a mohli využívat běžných společenských zdrojů ve svém okolí.

 

Cílová skupina

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením, s duševním onemocněním, s poruchami autistického spektra ve věku 16-65let, kteří přistupují aktivně ke spolupráci. Žijí na území města Nový Jičín a v blízkém okolí (do 20km) a jsou vlivem svého onemocnění nebo postižení v soc. nepříznivé situaci.

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé, kteří v průběhu poskytování služby potřebují péči v základních úkonech sebeobsluhy.

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita služby: 1 uživatel na 1 pracovníka v daném okamžiku.

V naší službě máme dva pracovníky přímé péče, takže maximální okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé v daném okamžiku.

Dále odmítáme zájemce ze zákonných důvodů:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (osobní cíl zájemce neodpovídá cílům/poslání služby sociální rehabilitace)
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu (naplněná kapacita, poté je zájemce zařazen do pořadníku čekatelů)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, které vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby  z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy

 

Cíle služby

 • Uživatel, který je soběstačný při naplňování svých potřeb
 • Uživatel, který má pracovní uplatnění (upevnění v pracovních návycích a dovednostech 
 • Uživatel, který zná svá práva a povinnosti, a je samostatný ve svém rozhodování
 • Uživatel, který není vlivem svého onemocnění nebo postižení v sociálně nepříznivé situaci a má sníženou potřebu psychiatrické hospitalizace

Klient, který má pracovní návyky a dovednosti:

 • rozvíjí své vlastnosti podporující pracovní začlenění, je připraven na přechod do chráněného zaměstnání, případně uplatnění na otevřeném trhu práce (rozvíjí pečlivost, trpělivost, pozornost, včasný příchod, omlouvání absencí, schopnost a ochota řídit se instrukcemi, zodpovědný přístup k práci, k tomu co dělám a jak to dělám, plánuje denní režim v závislosti na pracovních povinnostech)
 • umí si efektivně hledat zaměstnání, je dostatečně připraven na pracovní pohovor a práci si následně také udržet

 

Zásady poskytování služeb

 • Podporujeme osobnost uživatele: uživatel je tím, kdo rozhoduje o průběhu služby, sociální pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování.
 • Uplatňujeme podporu namísto péče. Řídíme se pravidlem, že pokud to uživatel zvládne, neuděláme to za něj.
 • Pokud během individuálního plánování narazíme na možné rizikové situace, jsou pro nás podnětem k posílení soběstačnosti uživatele.
 • Klademe důraz na využití přirozené komunitní sítě kolem uživatele. Nácviky probíhají v co největší míře v přirozeném prostředí uživatele v jeho domácnosti, na pracovištích, ve městě a běžně dostupných místech.
 • Důstojnost uživatele je pro nás zásadní, minimalizujeme stigmatizující dopad služby na uživatele.
 • Zvyšujeme odbornost pracovníků služby, nad rámec povinného vzdělávání (stáže, samostudium, konference), s ohledem na cílové skupiny služby a potřeby uživatelů.

 

Co nabízíme

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • přiměřená péče o zevnějšek (zdravý životní styl-snižování nadváhy, péče o svůj vzhled)
 • samostatný pohyb a orientace
 • péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, žehlení, chod kuchyně, nakupování)
 • hospodaření s penězi (finanční plán)
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (práce s počítačem, mobilním telefonem, internetem)
 • získávání dovedností potřebných k jednání na úřadech
 • pomoc při předcházení krize (zvládání krizových situací)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora při představení vlastní umělecké tvorby (uspořádání výstavy, přednášky, vystoupení)
 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, karáda/kamarádky,pomoc se sestavením inzerátu
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět
 • cestování hromadnými dopravními prostředky
 • jak jednat v různých životních situacích (jak správně podávat ruku, vést rozhovor)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů (jak napsat životopis, připravit se na přijímací pracovní pohovor, podpora při hledání a udržení práce)
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání
 • hledání náplně volného času, uspořádání volného času

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podpora a poradenství s vyřizováním osobních záležitostí (např. při uplatňování svých práv-reklamace zboží)-nácvik asertivity, nácvik komunikace
 • informační servis a zprostředkování služeb (pomoc při zajištění konzultace v právní poradně, případně klienta do poradny doprovodíme a čekáme v pozadí, příště již jedná klient sám; pomoc při řešení bytové situace – podpora při vyřízení žádosti o obecný byt, kontakt na ubytovny, hledání podnájmu)
 • pomoc s vyřizování různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady

Základní sociální poradenství  

 • poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace
  (např. zprostředkování kontaktů na navazující organizace, pomoc při získání pomoci ze sociálních systémů, zejména státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi …)

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Mapa