RÚT Třinec, sociální rehabilitace

 

Projekt „ROZUMÍME SI?“ 2016

Informace o projektu naleznete ZDE

Druh sociální služby

Poskytujeme službu sociální rehabilitace.
Pod tímto názvem se skrývá pestrá nabídka činností. Podrobnější informace najdete v části 
„Nabídka činností služby“.

Místo poskytování služby

Naši kancelář najdete na adrese Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec.

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v kanceláři střediska RÚT na ulici Jablunkovská 241 v Třinci.

 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář, dle potřeb uživatelů (domácnosti, pracoviště, obchody, úřady apod.). Terénní forma služby je poskytována v rámci města Třinec a v přilehlých obcích a městech do 15 km od Třince. Poskytování služby ve městech a obcích vzdálených nad 15 km je konzultováno v týmu a je řešeno individuálně.

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ             7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ÚTERÝ                  7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

STŘEDA               7:00 - 15:00 ambulantní forma

ČTVRTEK             7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

PÁTEK                   7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

Ambulantní forma - znamená, že jsme v kanceláři a můžeme probrat, co je pro Vás důležité.

Terénní forma - znamená, že jsme mimo kancelář a podporujeme naše uživatele tam, kde nás potřebují (např. v zaměstnání).

První setkání je vhodné si předem domluvit, telefonicky či emailem. Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

Koordinátor střediska: Mgr. Jana Jourová
tel.: 731 826 808, e-mail: j.jourova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník: Mgr. Michaela Kucharzyková
tel.: 733 142 408, e-mail: rut.sp@slezskadiakonie.cz

Konzultant: Iva Macurová
tel.: 734 369 694, e-mail: rut.tr@slezskadiakonie.cz

Cena

Zdarma. Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně (bez úhrady).

Kapacita

Okamžitá kapacita – 1 uživatel na 1 pracovníka v daném okamžiku

Dokumenty

Leták střediska ke stažení zde

Leták pro snadné čtení ke stažení zde

Protokol o podání stížnosti ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

Středisko Slezské diakonie RÚT Třinec, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

 

Cíle služby

 • Samostatnost uživatele v oblasti osobního i pracovního života.
 • Pozitivní postoj veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu.

 

Cílová skupina uživatelů

Osoby ve věku od 18 do 64 let, které jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace a jsou:

 • s postižením mentálním (kromě osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením), smyslovým, tělesným (nejsme však bezbariérové zařízení), kombinovaným, s chronickým duševním onemocněním (kromě osob v akutní fázi nemoci nebo mimo péči ambulantního psychiatra);
 • v dlouhodobě nepříznivém stavu;

jejichž dovednosti a schopnosti jsou výrazně nižší v oblasti samostatnosti a uplatnitelnosti.

 

Nabídka činností služby

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činnostívedoucích k sociálnímu začleňování:

 • přiměřená péče o zevnějšek (např. nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny);
 • samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště);
 • péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla);
 • péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby);
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby);
 • hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu);
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací);
 • získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů, dokumentů);

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů);
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady);
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem);
 • běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech);
 • zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody);
 • chování v různých společenských situacích (nácvik etikety).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti);
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění);
 • získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě
 • na přijímací pohovor);
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů  (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikace s nadřízeným a spolupracovníky);
 • základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows);
 • základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo změně opatrovníka);
 • aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce uživatelem i konzultantem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů);
 • informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, způsobilosti k právním úkonům);
 • základní sociální poradenství.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • spolupráce – pracovník i uživatel dodržují pravidla stanovaná pro poskytování služby;
 • partnerství – pracovník přistupuje k uživateli jako k jedinečné osobnosti, jejíž názory, potřeby bere vážně;
 • ochrana práv – pracovník pomáhá uživateli práva uplatňovat a hájit, nezneužívá jeho omezení plynoucí ze zdravotního postižení;
 • možnosti volby – pracovník podporuje uživatele při jeho samostatném rozhodování, případně ho upozorní na možné důsledky jeho volby;
 • mlčenlivost – pracovník zachovává mlčenlivost o informacích týkajících se uživatele.

 

Donátoři, sponzoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Město Třinec; Moravskoslezský kraj

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa