RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

 

Druh sociální služby

Poskytujeme službu sociální rehabilitace. Pod tímto názvem se skrývá pestrá nabídka činností. Podrobnější informace najdete v části „Nabídka činností služby“.

Místo poskytování služby

Naši kancelář najdete na adrese Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín. 

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v kanceláři střediska RÚT na ulici Třanovského 1758/10 v Českém Těšíně. 

 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář, dle potřeb uživatelů (domácnosti, pracoviště, obchody, úřady apod.). Terénní forma služby je poskytována v rámci města Český Těšín a v přilehlých obcích a městech do 15 km od Českého Těšína. Poskytování služby ve městech a obcích vzdálených nad 15 km je konzultováno v týmu a je řešeno individuálně.

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ             7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ÚTERÝ                  7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

STŘEDA               7:00 - 15:00 ambulantní forma

ČTVRTEK             7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

PÁTEK                   7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

Ambulantní forma služby znamená, že jsme v kanceláři a můžeme probrat, co je pro Vás důležité.

Terénní forma služby znamená, že jsme mimo kancelář a podporujeme naše uživatele tam, kde nás potřebují (např. v zaměstnání).

První setkání je vhodné si předem domluvit, telefonicky či emailem. Neváhejte nás kontaktovat!

Kapacita

Okamžitá kapacita – 1 uživatel na 1 pracovníka v daném okamžiku. 

Cena

Zdarma. Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně (bez úhrady).

Kontakt 

Koordinátor střediska: Mgr. Jana Jourová
tel.: 731 826 808, e-mail
j.jourova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník: Mgr. Michaela Kucharzyková
tel.: 733 142 408, e-mail:
 rut.sp@slezskadiakonie.cz

Konzultant: Kateřina Pohludková
tel.: 734 682 282, e-mail:
 rut.pss@slezskadiakonie.cz

Dokumenty

Leták střediska ke stažení zde

Leták pro snadné čtení ke stažení zde

Protokol o podání stížnosti ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby se zapojili do všech oblastí života společnosti a rozvíjeli se. Dále usilujeme o to, aby společnost byla vůči těmto lidem otevřená a přístupná.

 

Cíle služby

Člověk, který rozhoduje sám za sebe.

Člověk, který našel své místo v životě:

 • bydlí podle své volby
 • realizuje se v pracovním životě
 • má navázány vztahy s dalšími lidmi
 • dělá to, co je pro něj důležité

Pozitivní postoj veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. 

 

Cílová skupina uživatelů

Službu sociální rehabilitace poskytujeme osobám:

 • ve věku od 18 do 64 let
 • které jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace
 • s postižením mentálním, smyslovým, tělesným, s chronickým duševním onemocněním (nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu)
 • jejichž dovednosti a schopnosti jsou výrazně nižší v oblasti samostatnosti a uplatnitelnosti

 

Nabídka činností služby

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • přiměřená péče o zevnějšek (např. nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny)
 • samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště)
 • péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla)
 • péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby)
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby)
 • hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu)
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací)
 • získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů, dokumentů)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů)
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady)
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem)
 • běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech)
 • zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody)
 • chování v různých společenských situacích (nácvik etikety)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti)
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění)
 • získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě
 • na přijímací pohovor)
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů  (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikace s nadřízeným a spolupracovníky)
 • základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows)
 • základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo změně opatrovníka)
 • aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce uživatelem i konzultantem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů)
 • informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, způsobilosti k právním úkonům)
 • základní sociální poradenství

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Podpora nezávislosti:

Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe. Rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život. Otevíráme mu možnosti, které život nabízí.

 • Zaměření na člověka:

Zajímáme se o životní příběh člověka. Zaměřujeme se na jeho přání, potřeby a silné stránky. Respektujeme také jeho obavy.

 • Hledání cesty:

Hledáme, jak zvládnout to, co člověku život přináší. Pomáháme mu objevit jeho vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. Věříme v úspěch. 

 • Zaměření na společnost:

Naše zásady se snažíme prosazovat a šířit směrem k odborné i laické veřejnosti.

 

Donátoři, sponzoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Město Český Těšín; Moravskoslezský kraj

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa