BETHEL Karviná

 


 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199, 734 01  Karviná - Mizerov

Provozní doba

nepřetržitě

Kapacita služby

Maximální kapacita – 16 uživatelů

Kontakt

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, 733 677 344

sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz, 733 677 348

Cena služby

celodenní strava – 93 Kč/den

ubytování –  185 Kč/den

pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC - 130 Kč/hodina nebo 22 Kč/započatých 10 minut

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, poskytnutí stravy a podpory při zachování a rozvoji jejich samostatnosti a soběstačnosti. Služba uživatelům pomáhá připravit se na přechod do vhodného bydlení nebo návazné sociální služby tak, aby se mohli úspěšně začlenit v novém prostředí.

Cíle služby

Cílem služby sociální rehabilitace je podpořit uživatele při zachování či zvýšení samostatnosti a soběstačnosti, aby se začlenili do nového prostředí. 

Usilujeme o to, aby uživatelé:

 • Udrželi či zvýšili svou soběstačnost v oblasti péče o vlastní osobu a péči o domácnost.
 • Upevnili své motorické (chůze, úchopy, oblékání), psychické (chápe souvislosti, zvládání vlastních emocí), a sociální schopnosti a dovednosti (komunikace, umění soužití, tolerance vůči druhé osobě, respektování pravidel a autorit, samostatnost, schopnost projevit a uplatnit vlastní vůli).
 • Získali vhodné bydlení nebo odešli do vhodné návazné služby. 

Co poskytujeme

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  pro osobní hygienu.

Cílová skupina

Služba sociální rehabilitace je určena mužům od 18 let věku bez přístřeší, jejichž samostatnost a soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu a kteří svou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.

 

Služba není určena osobám, které:

 • Nezvládají samostatně pohyb v prostoru, sebeobsluhu a péči o speciální kompenzační pomůcky (protézy, inkontinenční pomůcky)
 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • nejsou schopny se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry.

 

Zásady služby

 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.
 • Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
 • Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.
 • Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele.
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot – vnímáme člověka jako Boží stvoření, respektujeme biblické normy desatera. 

Zásady služby

 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada aktivizace uživatele
 • Zásada týmové spolupráce
 • Zásada jasných pravidel
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot

Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV a dotací Města Karviná.

 

Formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu ve středisku BETHEL Karviná – služba sociální rehabilitace ke stažení zde.

Mapa