RÚT Krnov, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 8, 794 01 Krnov

Doba poskytování terénní služby

V pracovní dny: 8:00 – 16:00, jinak dle domluvy

Doba poskytování ambulantní služby

Úterý    13:00 – 16:00,  jinak dle domluvy
Středa  13:00 – 16:00,  jinak dle domluvy   
Čtvrtek 13:00 – 16:00,  jinak dle domluvy

Cena

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady.

Kontakt

Iva Volná, koordinátor střediska, tel. 733 142 404, rut.kr@sdk.czrut.kr@slezskadiakonie.czi.volna@sdk.cz, i.volna@slezskadiakonie.cz 
Mgr. Miroslav Hodina, sociální pracovník, tel. 731 128 448, m.hodina@sdk.czm.hodina@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání

Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním postižením, tělesným postižením, duševním onemocněním v individuálním i skupinovém nácviku, rozvoji a udržení dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

 

Cílová skupina uživatelů

Lidé s mentálním postižením, lidé s tělesným postižením a lidé s duševním onemocněním, kteří usilují o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti, z Krnova a okolí do cca 15 km.
Věkové rozmezí pro poskytování služby je 18 - 70 let.

Službu neumíme poskytnout lidem, kteří:

 • nejsou ve stabilizovaném psychickém stavu
 • nekomunikují verbálně ani neverbálně

   

Cíle služby

Hlavním cílem je člověk vybavený znalostmi a dovednostmi pro samostatný život, je zorientovaný v prostředí a informacích tak, že je schopen samostatně fungovat ve svém nejbližším okolí a umí využívat jeho zdroje, umí se samostatně rozhodovat.

Dalšími cíli jsou:

 • vyzkoušet si anebo získat pracovních návyky a dovednosti v zaměstnání,
 • zmírnit sociální izolaci,
 • u lidí s duševním onemocněním podporovat stabilizovaný psychický stav,
 • pozitivně působit na veřejnost tak, aby byla informovaná a upustila od předsudků.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup založen na rovnocenném vztahu – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností člověka; společně realizujeme jeho individuální cíle; nevyvyšujeme se z pozice pracovníků, respektujeme svobodnou vůli a názor každého; komunikujeme s lidmi tak, aby nám rozuměli.
 • Přiměřená míra podpory – poskytujeme právě tolik podpory, kolik je potřeba, tzn. ne méně, ale ani více; snažíme se o vytvoření přirozené podpory z komunity, rodiny, pracovního prostředí tím, že využíváme běžných společenských zdrojů, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu.
 • Zodpovědný přístup - člověk sám je nositelem zodpovědnosti za dosahování a naplňování svých osobních cílů; naši zodpovědnost vidíme v zajišťování takových podmínek, aby jeho rozhodnutí byla informovaná, a aby jeho potřeba podpory v čase klesala, motivujeme k aktivitě.

 

Popis služby

Službu sociální rehabilitaci poskytujeme následujícími metodami:

Podporované zaměstnávání

Podpoříme Vás na Vaší cestě k zaměstnání (jak napsat životopis, příprava na přijímací pohovor, podpora při hledání a udržení práce ...)

Cvičné praxe

Umožníme Vám vyzkoušet si jaké to je pracovat v opravdové firmě na cvičné praxi (třeba v zahradnictví, v obchodě, v knihovně, na stavbě, ve výrobně...)

Vzdělávací aktivity

Naučíme Vás pracovat s informacemi, jak jednat v různých životních situacích (jak pracovat s počítačem, Internetem, s mobilním telefonem, jak hospodařit s penězi, nacvičujeme jak správně podávat ruku, vést rozhovor...)

Posílení soběstačnosti v prostředích

Pomůžeme Vám žít samostatně, soběstačně, bezpečně a podle Vašich představ ve Vašem nejbližším okolí, ve Vašem městě (jak se bezpečně a včas dostat na zastávku autobusu, jak používat např. pračku, žehličku, kam docházet za kulturou, sportem ...)

Sociálně rehabilitační skupina a Individuální sezení

Pomůžeme Vám zvládnout aktuální situace a problémy s využitím Vašich vlastních sil (jak pracovat s vlastním strachem a obavami, jak si víc věřit, jak porozumět sám sobě…)

Práce s různými potřebami lidí vyžaduje odlišný přístup a naše služba na ně umí velmi dobře reagovat. Potřeby všech cílových skupin se mohou prolínat, poskytneme podporu při hledání zaměstnání člověku s duševním onemocněním, stejně jako podpoříme člověka s mentálním postižením v jeho nelehké životní situaci apod.

Centrum „Na cestě“ - program pro lidi s duševním onemocněním

Centrum „Na cestě“ je soubor skupinových a individuálních činností poskytovaných ambulantní a terénní formou.

Cílem centra Na cestě je snížení sociálního vyloučení osob s duševním onemocněním. Centrum Na cestě slouží k setkávání, k rozebírání a řešení aktuálních problémů, získávání informací apod.

Skupinové aktivity

Sociálně rehabilitační skupina:

 • neformální společenská setkávání
 • diskuse aktuálních situací a problémů
 • rozvoj vztahů ve skupině
 • podpora a prohlubování skupinových vztahů
 • posílení orientace v psychické oblasti

Tématicky vzdělávací skupina:

 • všeobecně vzdělávací témata
 • informace o duševních onemocněních
 • varovné signály – příznaky rozvoje nemoci
 • prohloubení náhledu 

Skupinový trénink poznávacích procesů:

 • podpora poznávacích funkcí (pozornost, paměť, jazyk, myšlení)
 • orientace v prostoru a čase
 • obnovení, upevnění, prohloubení dovedností tréninkem
 • orientace v prostoru a čase
 • trénink a rehabilitace

Venkovní aktivity:

 • společné vycházky do přírody, za kulturou
 • rozvoj sociálních dovedností ve skupině
 • posilování vzájemných vztahů ve skupině

Setkávání rodičů a blízkých:

 • výměna zkušeností, vzájemná podpora
 • rozšíření znalostí v oblasti lidské psychiky
 • podpora motivace; prevence vyhoření
 • poradenství

Individuální podpůrné sezení:

Individuální trénink poznávacích procesů

 • podpora poznávacích funkcí (pozornost, paměť, myšlení, jazyk)
 • orientace v prostoru a čase
 • obnovení, upevnění, prohloubení dovedností tréninkem

Individuální sezení:

 • podpora při řešení vztahových situací
 • podpora v aktuální, příp. krizové situaci

Individuální sociální rehabilitace:

 • podpora dosažení individuálních cílů
 • vedení/koučink při plnění úkolů individuálního plánu
 • trénink chování a jednání ve specifických sociálních situacích
 • podpora a prohlubování mezilidských vztahů

Individuální setkání s rodičem/blízkou osobou klienta:

 • porozumění, podpora v situaci blízké osoby
 • nabídka alternativního pohledu
 • prohloubení náhledu na situaci klienta

Přijďte se za námi do centra „Na cestě“ podívat, pokud:

 • chcete být s novými lidmi;
 • se toužíte vymanit z koloběhu, do kterého Vás uvrhla Vaše nemoc;
 • jste motivováni nezůstávat doma, ale aktivně se zapojit do nových věcí a společnosti;
 • máte chuť něco se svým životem dělat;
 • jste otevření se vzdělávat, sebezdokonalovat, realizovat;
 • máte chuť měnit přístupy k sobě, k druhým a ke své nemoci.

Pozvání je určeno všem lidem s duševním onemocněním se stabilizovaným psychickým stavem.
Těšíme se na Vaši návštěvu.  

Mapa