EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

 

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Místo poskytování služby

V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj

V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj

Doba poskytování služby

Pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin

Pondělí až čtvrtek od 9:00 do 13:30 hodin

Kapacita

12 klientů ve službě (v aktuální okamžik ve službě 2 osoby na vozíku)

6 klientů ve službě

Cena

Služby jsou bezplatné.

Uživatel hradí pouze stravu

Služby jsou bezplatné.

Uživatel hradí pouze stravu

Kontakt

terapie.ka@slezskadiakonie.cz;

733 142 446, 731 428 973 (vedoucí)

terapie.ka@slezskadiakonie.cz;

734 788 087; 731 428 973 (vedoucí)

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

 

Poslání

Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo  kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi.

 

Cílová skupina

Službu poskytujeme ve dvou programech mužům a ženám:

 • s chronickým duševním onemocněním, zejména schizofrenií, od 18 let do 65 let věku, kteří se ocitají vlivem nemoci bez práce, mají omezený nebo ztížený přístup na trh práce,
 • s mentálním nebo kombinovaným postižením, od 18 do 65 let věku, kteří zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku. 

Služby neposkytujeme - osobám s nařízenou ochrannou léčbou a s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem. Dále osobám s těžkou vadou sluchu (hluchotou), osobám nevidomým a osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití.

 

Poskytuje sociální službu:

 • lidem s mentálním postižením
 • lidem s chronickým duševním onemocněním

 

Cíle

Cílem naší služby je uživatel, který:

udržuje si a rozvíjí základní pracovní návyky, které mu pomůžou:

 • uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce
 • aktivně trávit část pracovního dne v sociální službě

udržuje si a rozvíjí svoje sociální dovednosti, zejména:

 • zkvalitňovat vzájemnou komunikaci s lidmi

spolupracuje podle svých potřeb a možností s návaznými službami v regionu, aby nebyl zcela závislý na službě a na svém sociálním okolí

 

Nabídka základních činností a fakultativní činnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy v rozsahu oběda
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevňování, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Podrobnější informace a informace v obrázkové podobě naleznete na www.sdkabo.cz/effatha-karvina-dilny

 

Zásady poskytování sociální služby

V naší práci uplatňujeme především tyto zásady:

 • k uživatelům přistupujeme individuálně podle jejich možností, potřeb, přání a zdravotního stavu
 • respektujeme osobní tempo uživatelů
 • dbáme na důstojné zacházení s uživateli a rovný přístup
 • pracujeme týmově

Mapa