BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylový dům pro muže

 

Místo poskytování služby

Kavalcova 7, Bruntál 792 01

8.května 36, Rýmařov, 795 01

Doba poskytování služby

Ubytování a další služby v azylovém domě jsou poskytovány zpravidla jeden rok.

Kapacita služby

53 lůžek (Bruntál 39 lůžek, Rýmařov 14 lůžek)

Cena

osoba na dvoulůžkovém, třílůžkovém pokoji - 120 Kč/den
osoba na jednolůžkovém pokoji - 130 Kč/den
osoba v tréninkovém bytě - 130 Kč/den

Kontakt 

bethel.br@sdk.cz, b.gavendova@sdk.cz,  554 719 052

 
 
 
Z prostředků Moravskoslezského kraje byl podpořen projekt Návazná podpora v terénu, "zpět ani krok", v rámci výzvy KP 2/14 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

 

Poslání služby

Posláním azylového domu Bethel Bruntál, Rýmařov je poskytovat na přechodnou dobu ubytování a individuální podporu mužům, kteří ztratili bydlení. Pracovníci služby podporují uživatele tak, aby se vrátili zpět k běžnému způsobu života.

Cíle služby

 1. Uživatelé mají pravidelný měsíční příjem (dávky z hmotné nouze, důchod, mzdu nebo odměny z dohod mimo pracovní poměr)
 2. Uživatelé se zapojují do komunitních a vzdělávacích aktivit střediska (účast na komunitním setkání, účast na přednáškách s různými tématy vyplývajících z potřeb uživatelů, kulturní akce)
 3. Uživatelé chodí do zaměstnání nebo si udržují pracovní návyky formou účasti na pracovních aktivitách služby.
 4. Uživatelé získají samostatné bydlení (odchod do podnájmu, nájmu, vlastního bytu, k rodině nebo na ubytovnu)

Co poskytujeme

1. Poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

2. Pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (samostatné využití kuchyněk). 

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Další služby:

 • Pomoc při získání a obnovení společenských návyků a dovedností (komunitní, individuální a duchovní setkání)
 • Pomoc při  získání a obnovení pracovních návyků a dovedností (pracovní aktivity, aktivity v dílně, vzdělávací aktivity)

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži ve věku od 18 let, kteří z různých důvodů ztratili bydlení.

Důvod pro neposkytnutí služby

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá.
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí  sociální služby (infekční onemocnění, vážné psychické onemocnění, osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovali specializovanou asistenci při komunikaci, osobám jejichž pohyb vyžaduje bezbariérové prostory).
 • cizinec, který je bez platného povolení k pobytu
 • osoby, které se nedorozumí v českém jazyce
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • osoba jejíž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby při zajištění sebeobsluhy. 

Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z důvodu naplněné kapacity, je mu na jeho přání zprostředkován kontakt na jinou vhodnou sociální službu nebo je zařazen do pořadníku.

Průběh služby

1. Zahájení služby

 • Zjištění poptávky zájemce o službu a poskytnutí informace (popřípadě nabídka návazných služeb, hygiena)
 • Vstupní rozhovor sociálního pracovníka se zájemcem o službu
 • Sociální šetření
 • Stanovení osobního cíle
 • Uzavření smlouvy o poskytnutí služby (dohodnutí způsobu platby)
 • Ubytování uživatele službu konajícím pracovníkem

2. Průběh služby

 • Tvorba individuálního plánu (zapojení do dalších aktivit)
 • Realizace individuálního plánu
 • Vyhodnocení individuálního plánu

3. Ukončení služby

 • Výstupní rozhovor s uživatelem
 • Ukončení smlouvy o poskytnutí služby (ukončení ubytování) 

Zásady služby

1. Individuální přístup

Vnímáme jedinečnost každého uživatele (věk, zdravotní stav, schopnosti, individuální potřeby, přání apod.). Společně s uživatelem vytváříme individuální plán a spolupracujeme na jeho plnění.                             

2. Respektující přístup

 Mluvíme s uživatelem zdvořile a zajímáme se o jeho pocity, myšlenky, názory a bereme na ně    ohled. Ctíme soukromí uživatele.

3. Aktivizační přístup

Vedeme uživatele k převzetí odpovědnosti za svoji budoucnost a aktivnímu jednání. Podpora je nastavena tak, aby se postupem času snižovala.

4. Proadaptační přístup

Povzbuzujeme uživatele aby se přizpůsobovali pravidlům, spolubydlícím, sousedům a novým životním okolnostem a povinnostem.

5. Srozumitelná a všeobecně závazná pravidla

Vytváříme jasná pravidla a podáváme je srozumitelnou formou, závazná pro uživatele i pro nás.

 

Tuto službu podporuje město Bruntál. 

Mapa