BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Kavalcova 7, Bruntál 792 01

8.května 36, Rýmařov, 795 01

Doba poskytování služby

Ubytování a další služby v azylovém domě jsou poskytovány zpravidla jeden rok.

Kapacita služby

53 lůžek (Bruntál 39 lůžek, Rýmařov 14 lůžek)

Cena

osoba na dvoulůžkovém, třílůžkovém pokoji - 120 Kč/den
osoba na jednolůžkovém pokoji - 130 Kč/den
osoba v tréninkovém bytě - 130 Kč/den

Kontakt 

bethel.br@sdk.cz, benjamin@slezskadiakonie.czm.swider@sdk.czm.swider@slezskadiakonie.cz,  554 719 052

 
 
 
Z prostředků Moravskoslezského kraje byl podpořen projekt Návazná podpora v terénu, "zpět ani krok", v rámci výzvy KP 2/14 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

 

Poslání služby

Posláním azylového domu BETHEL Bruntál, Rýmařov je poskytovat na přechodnou dobu ubytování a individuální podporu mužům, kteří ztratili bydlení. Pracovníci služby podporují uživatele tak, aby se vrátili zpět k běžnému způsobu života.

 

Cíle služby

 • Uživatelé mají pravidelný měsíční příjem (dávky z hmotné nouze, důchod, mzdu nebo odměny z dohod mimo pracovní poměr)
 • Uživatelé se zapojují do komunitních a vzdělávacích aktivit střediska (účast na komunitním setkání, účast na přednáškách s různými tématy vyplývajících z potřeb uživatelů, kulturní akce)
 • Uživatelé chodí do zaměstnání nebo si udržují pracovní návyky formou účasti na pracovních aktivitách služby.
 • Uživatelé získají samostatné bydlení (odchod do podnájmu, nájmu, vlastního bytu, k rodině nebo na ubytovnu)

 

Co poskytujeme

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

Pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (samostatné využití kuchyněk). 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Další služby:

 • Pomoc při získání a obnovení společenských návyků a dovedností (komunitní, individuální a duchovní setkání)
 • Pomoc při  získání a obnovení pracovních návyků a dovedností (pracovní aktivity, aktivity v dílně, vzdělávací aktivity)

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži ve věku od 18 let, kteří z různých důvodů ztratili bydlení.

Důvod pro neposkytnutí služby

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá.
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí  sociální služby (infekční onemocnění, vážné psychické onemocnění, osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovali specializovanou asistenci při komunikaci, osobám jejichž pohyb vyžaduje bezbariérové prostory).
 • cizinec, který je bez platného povolení k pobytu
 • osoby, které se nedorozumí v českém jazyce
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • osoba jejíž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby při zajištění sebeobsluhy. 

Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z důvodu naplněné kapacity, je mu na jeho přání zprostředkován kontakt na jinou vhodnou sociální službu nebo je zařazen do pořadníku.

 

Průběh služby

Zahájení služby

 • Zjištění poptávky zájemce o službu a poskytnutí informace (popřípadě nabídka návazných služeb, hygiena)
 • Vstupní rozhovor sociálního pracovníka se zájemcem o službu
 • Sociální šetření
 • Stanovení osobního cíle
 • Uzavření smlouvy o poskytnutí služby (dohodnutí způsobu platby)
 • Ubytování uživatele službu konajícím pracovníkem

Průběh služby

 • Tvorba individuálního plánu (zapojení do dalších aktivit)
 • Realizace individuálního plánu
 • Vyhodnocení individuálního plánu

Ukončení služby

 • Výstupní rozhovor s uživatelem
 • Ukončení smlouvy o poskytnutí služby (ukončení ubytování) 

 

Zásady služby

Individuální přístup

Vnímáme jedinečnost každého uživatele (věk, zdravotní stav, schopnosti, individuální potřeby, přání apod.). Společně s uživatelem vytváříme individuální plán a spolupracujeme na jeho plnění.                             

Respektující přístup

 Mluvíme s uživatelem zdvořile a zajímáme se o jeho pocity, myšlenky, názory a bereme na ně    ohled. Ctíme soukromí uživatele.

Aktivizační přístup

Vedeme uživatele k převzetí odpovědnosti za svoji budoucnost a aktivnímu jednání. Podpora je nastavena tak, aby se postupem času snižovala.

Proadaptační přístup

Povzbuzujeme uživatele aby se přizpůsobovali pravidlům, spolubydlícím, sousedům a novým životním okolnostem a povinnostem.

Srozumitelná a všeobecně závazná pravidla

Vytváříme jasná pravidla a podáváme je srozumitelnou formou, závazná pro uživatele i pro nás.

 

Tuto službu podporuje město Bruntál. 

Mapa