„Učíme se spolu“

Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ v tomto školním roce pomáhá v Moravskoslezském kraji 15 dětem v pěstounské péči, které mají obtíže při učení. Na základě individuální práce s rodinami a mapování jejich potřeb doučují dětí nasmlouvaní pracovníci - rodinní asistenti. Doučování probíhá dle domluvy v domácnostech dětí nebo na pobočkách PPR v Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a Třinci. Kromě posílení motivace dětí k vzdělávání, zvýšení jejich sebevědomí a zlepšení výsledků ve škole projekt přináší také významné odlehčení náhradním rodičům. Projekt je realizován od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a je ve výši 104 118 Kč podpořen ze sbírky Pomozte dětem organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

 

 

 

 


„Sandtray terapie“

Jednou z nových terapeutických metod, které zavádí Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie, je tzv. sandtray terapie, tedy terapeutické pískoviště. V rámci této metody dítě za použití figurek a malého pískoviště využívá svoji představivost k vytvoření trojrozměrného modelu svého vnitřního světa. Metoda pomáhá tento svět otevřít a léčit příčiny, které způsobují psychické poruchy, jako např. agresivní chování, strach a úzkosti, problémy v komunikaci, vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby, plačtivost aj. Projekt zavádějící v PPR tuto terapii je realizován od 11. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a je ve výši 57 000 Kč podpořen Nadací ČEZ prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem. Nadační příspěvek je využit ke krytí mzdových nákladů terapeuta a nákupu pomůcek.

 

 

 

 

 

 

 

 


„Nejsi v tom sám!“


Děti umístěné do pěstounských rodin procházejí psychickou zátěží, která se negativně odráží při navazování vztahů, v komunikaci, spolehlivosti a formování jejich identity. Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie nabízí v rámci projektu „Nejsi v tom sám!“ 40 těmto dětem formou klubů, víkendových pobytů či příměstských táborů na různých místech Moravskoslezského kraje společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají. Takováto forma sociálně terapeutické podpory pomáhá dětem rozvíjet jejich osobnost a posilovat jejich sociální a komunikační dovednosti. Současně vytváří prostor pro budování kamarádských vztahů s vrstevníky. Projekt „Nejsi v tom sám!“ je realizován od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 a je podpořen nadačním příspěvkem ve výši 40 000 Kč poskytnutým Nadací Terezy Maxové dětem jako podporovatelem projektu.

 

 

 

 

 

 


Projekt JARMILA


Jarmila se svoji sestrou byly svěřeny do pěstounské péče do rodiny, ve které žijí ještě další tři děti. Cílem projektu bylo pomoci této početné rodině s úhradou ortodontické léčby Jarmily. Navržená léčba je pro Jarmilu důležitá, v případě neléčení hrozí v pozdějším věku zdravotní komplikace. Tento projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

 

 


TIMOTEI domov na půl cesty – Zkus to sám už teď

Projekt „Zkus to sám už teď“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy. Projekt realizuje Slezská diakonie, TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty. Projekt byl realizován již v minulém roce a díky podpoře Komerční banky Nadace Jistota a Moravskoslezskému kraji můžeme tento projekt realizovat i v roce 2017.
Cílem je posílit připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života prostřednictvím skupinových, individuálních a zážitkových aktivit, jejichž úkolem je posílit celkovou připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života.
Někteří z mladých lidí se po ukončení ústavní výchovy obávají využít sociální služby, které jsou jim dostupné. Jedním z důvodů může být nechuť opět se podvolovat pravidlům a požadavkům na život mladých lidí. Dalším důvodem může být i pocit mladých dospělých, že pokud požádají o pomoc, ukáží svůj strach a neúspěch a tímto ještě více ublížit svému už tak nízkému sebevědomí.
V první části projektu jsme s dětmi probrali nejčastější problémová témata mladých dospělých přímo v dětském domově (či výchovném ústavu).
Témata byla zaměřena především na finanční gramotnost, orientaci ve veřejných institucích, možnosti dalšího vzdělávání, profesní uplatnění a trh práce. Zaměřovali jsme se však také na rozvoj osobnosti a sebevědomí účastníků projektu.
Na systém vzdělávacích aktivit plynně navázaly zkušební pobyty dětí a mladých dospělých přímo v domě na půl cesty TIMOTEI. V průběhu zkušebního pobytu si tito mladí účastníci projektu vyzkoušeli na vlastní kůži samostatnost. S podporou pracovníka se učili sami hospodařit se svěřenými prostředky na stravu, nakupovat a vařit. Účastníci projektu navštívili také pracovníky Úřadu práce v Bruntále, sociálního odboru Městského úřadu, Help-in - dluhovou poradnu a místní firmu Osram. V průběhu zkušebního pobytu měli účastníci k dispozici sociálního pracovníka a psychologa. 

 

 

 

 

 


 


Projekt Zkus to sám už teď je finančně podpořen Moravskoslezským krajem a Nadací Jistota

Projekt „Zkus to sám už teď!“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy v Moravskoslezském kraji. Cílem je posílit připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života prostřednictvím skupinových, individuálních a zážitkových aktivit. Úkolem programu je posílit celkovou připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života. Děti a mladé dospělé plánujeme proškolit v jejich nynějším přirozeném prostředí (tj. dětský domov, výchovný ústav). Vzdělávací témata zaměříme na hlavní problémová témata, se kterými se mladí lidé setkávají. Každého z účastníků budeme individuálně podporovat v osobnostním růstu dle jeho potřeb. Na systém vzdělávacích aktivit plynně navážou zkušební pobyty dětí a mladých dospělých v domě na půl cesty TIMOTEI. V průběhu zkušebního pobytu si tito mladí účastníci projektu vyzkouší na vlastní kůži samostatnost, budou navštěvovat komunity, vzdělávání a další společné aktivity. Hlavní myšlenkou projektu je umožnit dětem vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. 

Zveřejněnohttp://www.slezskadiakonie.cz
V prostorách střediska: společná chodba

 

 

 

 

 


 

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Donátor: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Název projektu: AKTIVNĚ A DOSTUPNĚ I VE STÁŘÍ

Označení: KSS 4/16 Pořízení vozidla

Výše příspěvku donátora: 200 000 Kč

Nový vůz Citroën Berlingo má nového majitele. Osobní automobil je pro domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka nepostradatelným prostředkem pro zajištění kvalitní sociální služby s ohledem na prožívané stáří s komfortem a kvalitou srovnatelnou s běžnou domácností. Rádi bychom tímto prostředkem dopomáhali ke každodenní aktivizaci seniorů a umožnili tak opět prožívat například radost z nakupování, samostatně jednání s úřady, radost z poznávání krajiny na výletech. Realizovaný projekt našim obyvatelům přináší zvýšení důstojnosti, intenzívnější nezávislost, rozšíření možnosti pohybu i mimo prostory domova pro seniory a přispívá k rozšíření a zkvalitnění nabídky sociální služby prostřednictvím provozu nového a bezpečného vozidla.

Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory

 

 

Důstojně i ve stáří

Donátor: Nadace ČEZ Výše příspěvku donátora: 100 000,- Kč SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory Nedílnou součástí pomoci a péče o zdraví člověka dlouhodobě ležícího, je taky lůžko. Sociální služba domova pro seniory díky podpořenému projektu zakoupila elektrické polohovací postele pro seniory. Použitím postele polohujeme seniora do sedu a polosedu, polohujeme nohy, rovněž postel dokážeme snížit tak, aby senior si položil své nohy na zem. Změny polohy tak mají vliv na kondici člověka, např. krevní tlak a dýchání, vnímání a spánek. Výhodou polohovací postele je pojízdnost, šířka prostoru pro matraci, dalším přínosem postele je jednoduchá manipulace a ovládání poloh lůžka. Elektricky polohovatelné postele jsou pomocníkem pro personál, zlepšují pohodlí a zdraví imobilního seniora. Mají vliv na psychickou i duševní pohodu člověka a přispívají tak k zachování co největší soběstačnosti ležícího seniora. Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory

LEPŠÍ A KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT SENIORŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Středisko: SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Výše příspěvku donátora: 50 000 Kč


Jaký smysl má projekt a jaké výsledky přinesl?
Díky podpořenému projektu sociální služba domova pro seniory zakoupila kompenzační pomůcky pro seniory. Zdravotní stav seniora v důsledku stáří a různých onemocnění vyžaduje speciální péči s užitím různých kompenzačních pomůcek a zařízení.
V rámci projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky, které slouží při každodenní sociálně ošetřovatelské péči o seniora. Došlo k zakoupení sedátek do sprch, které byly namontovány do sprch, dále byly zakoupeny vaničky pod hlavu pro zlepšení komfortu mytí vlasů na lůžku, protiskluzové podložky jsou bezpečnostním opatřením proti uklouznutí ve sprše, vaně či koupelně. Zakoupené antidekubitní trubicové matrace preventivně působí na tělo ležícího seniora, zabraňují vzniku dekubitu a to díky roznášecí schopností, která rozkládá váhu těla a výrazně uvolňuje tlaky na zatížených místech.
Využíváním zakoupených kompenzačních pomůcek dochází k zachování a posílení schopností seniora, pomůcky umožňují klientovi důstojně a kvalitněji žít a v neposlední řadě dochází i k udržení samostatnosti při běžných denních činnostech.
 Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory

Projekt „ROZUMÍME SI?“ 2016

Účelem projektu je zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím nápomoci v rozvoji péče o duševní zdraví a přispění k redukci stigmatizace veřejnosti vůči lidem s duševní chorobou.
Cílem projektu je zrealizovat osvětové aktivity zaměřené na problematiku potřeb osob s duševním onemocněním, zvýšit provázanost sociálních a dalších návazných služeb, které podporují osoby s duševním onemocněním a také pomoci překonávat společenskou izolaci osob s duševním onemocněním a jejich stigmatizaci.
Aktivity budou zaměřeny na laickou i odbornou veřejnost a také na poskytovatele sociálních služeb. Pevně věříme, že projekt bude nápomocný nejen pro rozvoj péče o duševní zdraví, ale že ve svém důsledku přispěje k redukci stigmatizace a sekundárně přispěje ke zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním.
K naplnění cíle zrealizujeme následující aktivity:
1.    happening pro duševní zdraví
2.    kulaté stoly
3.    přednášky
4.    odborná konference
5.    vydání bulletinu

Tento projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016.
Kód programu: KPVP 2/16            
Název programu: Podpora aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním
Název projektu: ROZUMÍME SI?                        
Donátor: Moravskoslezský kraj
Výše příspěvku: 80.000 Kč
Střediska: ARCHA, JORDÁN, NOE a RÚT Třinec

Bulletin k projektu "ROZUMÍME SI?" najdete ZDE

pozvánka na Happening zde

pozvánka na Konferenci zde

pozvánka na Filmový večer zde

článek Happening zde

článek Život lidí s duševním onemocněním zde