Milé kolegyně a kolegové, spolupracovníci, uživatelé služeb Slezské diakonie,
milí dobrovolníci, stážisté a přátelé,

Rok 2018 je ve Slezské diakonii Rokem mládeže. Bylo tak rozhodnuto v návaznosti
na zřizovatele – Slezskou církev evangelickou a. v., kde byl tento rok schválen rokem mládeže, přičemž církev načrtla dvě hlavní oblasti: hodnotu společenství a hodnotu učednictví. První z nich -hodnota společenství – „přání, aby rok mládeže započal touhu po hlubším společenství napříč generacemi, aby vznikal prostor, kde spolu budou mladší a starší hovořit, projevovat zájem a učit se jeden od druhého“ – se blíž dotýká i práce a služby diakonie.  V Diakonii taky jsou a budou starší a mladší spolupracovníci, starší a mladší klienti a je velmi důležité nacházet cesty k sobě.

Jsou hodnoty, vlastnosti, zkušenosti, které chtějí ti starší věkem, starší služebně a zkušenější odevzdat a předat mladým. Na druhé straně jsou vlastnosti a potenciál mladých, které inspirují a obohacují starší. K vnímání vzájemného obdarování skrze dialog, výměnu zkušeností mezi-generacemi, modlitební setkání a skrze další příležitosti Vás zveme v průběhu celého roku.

Rok 2018 je rokem mnoha výročí v české historii (1918, 1948, 1968). Mnohé z nich souvisí se svobodou. Vděčnost za svobodu v naší zemi, za pokoj a mír - se bude projevovat
i v našich modlitbách. Svoboda zároveň vždy souvisí se zodpovědností – ve všech oblastech života a práce.  Nakonec- mládež, svoboda a zodpovědnost – to vše společně souvisí. Máme celý rok na to, abychom ty souvislosti objevovali.

Povzbuzením je letošní heslo roku (podle Hesel jednoty bratrské): „ Já dám žíznivému napít z pramene vody života (Zj 21,6). Dalším biblickým textem, nad kterým budeme v průběhu roku rozjímat a zastavovat se u něj, byl vylosován pro Slezskou diakonii z 1 listu Korintským 1, 4 - 8 : „Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána
v Kristu Ježíši; on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu
v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.“

Nabízíme několik podnětů a možností k duchovním aktivitám v tomto roce:

1. Novoroční bohoslužba - pro pracovníky SD, klienty i žáky SD, pracovníky ústředí SCEAV
a další - k povzbuzení (5. ledna - kostel SCEAV na Nivách v Českém Těšíně).

2. Setkání pracovníků SD, kteří organizují duchovní službu (duchovní chvilky apod.)
ve svém středisku.
Toto setkání se uskuteční opakovaně a budou na něj přizváni po domluvě s vedoucím střediska ti pracovníci, kteří buď už jsou aktivní v organizování duchovní služby na svém středisku, podílejí se na přípravě duchovních setkání, anebo by se v budoucnu rádi zapojili. Setkání bude sloužit ke sdílení zkušeností dobré praxe, jako i překážek a potřeb pracovníků v duchovní oblasti. Na setkání bude přizván host – národní ředitel Dětské misie v ČR – Ing. Zbyšek Šikula, z vedení SD – paní náměstkyně a z církve – jeden z členů církevní rady. Součástí setkání budou modlitby. Termín setkání: 20. 2. (úterý), 12.30 – 15:00h.

3. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti p. ředitelky SD (5. března- pondělí, v 10:00 hod.). Kromě sdílení dobrých zkušeností, modliteb a povzbuzení chceme v tomto roce přizvat opět některého vedoucího pracovníka, nebo sociálního pracovníka, který přiblíží sociální práci s vybranou sociální skupinou.

4. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře (27. března) a na podzim (prosinec) - s přednáškami, diskuzí, svědectvími, modlitbami a písněmi - k duchovnímu povzbuzení.

5. Neděle diakoniepříležitost slavit bohoslužbu v místním sboru církve - s pozvaným střediskem SD. V programu bohoslužby může vystoupit někdo z pracovníků – představí službu, sdílí radosti, překážky a podněty k modlitbám. Se svědectvím, nebo programem jsou vítáni vystoupit klienti. Pracovníci i klienti se můžou zapojit do čtení biblických textů, do společných modliteb. Po bohoslužbách bývá někdy prostor pro další neformální rozhovory, popř. pohoštění. Plánované Neděle diakonie v tomto roce zatím jsou: 4. 2. v Havířově- Bludovicích, 11. 2. ve Stonavě, 18. 3. ve Třanovicích, 11. 3. v Komorní Lhotce, 29. 4. v Českém Těšíně, 6. 5. v Karviné, 10. 6. v Těrlicku, 7. 10. v Bohumíně, 16. 12. v Hrádku a další.

6. Možnost spolu-organizovat „Den ticha“  –pokud vnímáte potřebu zastavení se a ztišení uprostřed prac. úkolů, můžeme společně vytvořit čas a prostor k duchovnímu ztišení. Neváhejte oslovit svého oblastního vedoucího nebo někoho z duchovních. Která z oblastí se ozve jako první, tam se bude konat i letošní Den ticha.

7. Vyprávění o cestováníNejenom mladí lidé v dnešní době hodně a daleko cestují. Pokud jste navštívili zajímavé místo/zemi, které Vás obohatilo lidsky a duchovně, a zároveň máte nějaké hezké fotky, zkuste se nabídnout jako „jednorázový dobrovolník“ pro některé středisko SD se svým vyprávěním o cestování. Můžete obohatit uživatele služby, nebo i pracovníky. Sdílejte to, co vás oslovilo.

8. „Československé inspirace“ v Diakoniispolečnost a národ si bude v tomto roce připomínat vznik Československa. Diakonie v ČR a Diakonie na Slovensku fungují samostatně přes 25 let, jsou součástí platformy Visegrádské a evropské, předci jenom mají k sobě blízko svým vývojem, prostředím a lidmi. Pokud byste chtěli navštívit podobnou sociální službu
u sousedů, anebo jste otevřeni přijmout „sousedskou návštěvu“ u Vás, která by sdílela odborný, lidský a duchovní rozměr své práce, můžeme to v tomto roce realizovat.

Ke všem duchovním aktivitám srdečně zveme a jsme otevřeni dalším podnětům.

Tým pastoračních pracovníků ve SD: Miriam Szőkeová, David Pasz, Eva Pawlasová

m.szokeova@slezskadiakonie.cz, d.pasz@slezskadiakonie.cz, e.pawlasova@slezskadiakonie.cz

 

 

Rozpis modliteb

MODLITEBNÍ NÁMĚTY za Slezskou diakonii - rozpis na jednotlivé dny

Pondělí    Oblast Těšínsko; Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Úterý        Vedení SD, Představenstvo, zřizovatel Slezská církev evang.a.v., Ústředí

Středa     Oblast Karvinsko; Oblast Ostrava, Havířov

Čtvrtek    Oblast Frýdek-Místek, Třinec; Úsek Brno; Diakonické školství

Pátek     Duchovní docházející na střediska SD; dobrovolníci v rámci celé SD; Diakoservis, s.r.o.; CHRPA, o.p.s.; INTERDIAC, o.p.s.