Milé kolegyně a kolegové, uživatelé služeb Slezské diakonie, příbuzní, milí dobrovolníci, stážisté  a příznivci,

Rok 2017 je ve Slezské diakonii Rokem vzdělávání, růstu a překonávání bariér. Vzdělávání je ve Slezské diakonii dlouhodobě klíčovou součástí a to jak v rovině školského vzdělávání, vzdělávání pěstounských rodin, neformálního vzdělávání v rámci dobrovolnictví, tak v podobě celoživotního profesního rozvoje pracovníků v organizaci na všech úrovních. Vzdělávání také úzce souvisí s reformací v církvi, kterou v 16. století vedl Martin Luther. V letošním roce si připomíná celá Evangelická církev ve světě i u nás 500 výročí zahájení reformace. 

Růst je důležitý nejenom v období dětství, ale jako dospělí potřebujeme růst osobnostně i profesně. Rosteme  taky do kvality  a hloubky vztahů. Dorůstáme i do křesťanských hodnot, které v organizaci deklarujeme. 
Překonávání bariér se týká vícero oblastí -oblasti sociální,  mezilidské i duchovní. 

Někdy se  překážky můžou zdát příliš těžké, situace se zjevně nedá změnit a tak potřebujeme nechat změnit sebe. K tomu nás povzbuzuje heslo roku (podle Hesel Jednoty bratrské): „ A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ (Ez 36,26). Dalším veršem, kterým se můžeme nechat vést je taky z prorocké knihy a byl vylosován pro Slezskou diakonii pro r. 2017: „Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni.“ (Iz 51,1)

Nabízíme několik podnětů a možností k duchovním aktivitám v tomto roce:

  1. Novoroční bohoslužba - pro pracovníky SD, klienty i žáky SD k povzbuzení (6. ledna - kostel SCEAV na Nivách v Českém Těšíně). 
  2. Zasetí a pozorování růstu semínek – vložte do půdy nějaké semínka (např. ty, které jste dostali na novoroční bohoslužbě- pšenice, kukuřice, len, slunečnice,anebo jakékoliv jiné) a pozorujte, za jakou dobu vyrostou z půdy a jak probíhá jejich růst. Prostudujte si k tomu verše z Bible: Jan 12, 24 Mt 13, 1-23  Mt 13, 24 -30  Mt 13, 31-32 Co se můžeme naučit z pozorování růstu rostlinky, která Vám vyrostla ze semínka? Jak růst rostliny souvisí s biblickým textem? Má to všechno nějakou spojitost  s Vaším životem? Napište si to, nebo sdílejte se svými kolegy (anebo na Duchovní konferenci).
  3. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti p. ředitelky SD a br. biskupa (27. března- pondělí, v 10:00 hod.). Kromě sdílení dobrých zkušeností, modliteb a povzbuzení chceme v tomto roce přizvat opět některého vedoucího pracovníka, nebo sociálního pracovníka, který přiblíží sociální práci s určitou skupinou osob.
  4. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře (11. dubna) a na podzim (prosinec) - s přednáškou, možností sdílení, svědectví, modlitbami a písněmi - k duchovnímu povzbuzení.
  5. Neděle diakonie – příležitost slavit bohoslužbu v místním sboru církve - s pozvaným střediskem SD – s klienty a pracovníky. Po bohoslužbě následuje často ještě neformální setkání a pohoštění.  V programu bohoslužby může vystoupit někdo z pracovníků – představí službu, sdílí radosti a překážky práce, podněty k modlitbám. Se svědectvím, nebo programem jsou vítáni klienti. Pracovníci i klienti se mohou zapojit do společných modliteb. Neděle diakonie plánované v tomto roce zatím jsou: 22.1. v Třinci –odpolední přednáška, 12.2.ve Stonavě, 19.2. v Gutech,  19.3. v Třanovicích, 2.4. v Komorní Lhotce, 2.4. v Haviřově Bludovicích, 4.6. v Těrlicku, 10. 9. v Havířově Suché, 1.10. v Bohumíně (+ potrav.sbírka), 17.12. v Hrádku a další
  6. Potravinová sbírka ve sborech církve pro vybrané středisko- možnost navázat kontakt mezi střediskem a sborem církve a v období poděkování za úrodu udělat potravinovou sbírku pro středisko, uskutečnit návštěvu. 
  7. Inspirace knihou – přineste na duchovní chvilku, anebo na pracovní poradu nějakou dobrou knihu, kterou jste přečetli a půjčete  ji kolegovi/kolegyní. Sdílejte pak to, co vás oslovilo. Sdílejte své postřehy s ostatními lidmi ve službě v rámci společných aktivit.
  8. Možnost spolu-organizovat „Den ticha“ v postním období od 1.3. do 31.3.  –pokud vnímáte potřebu zastavení se a ztišení uprostřed prac.úkolů, můžeme společně vytvořit čas a prostor k duchovnímu ztišení (podobně jak v r.2015).
  9.  „Setkání u kafe“ – mnozí pracovníci i uživatelé služeb pijí kávu, někteří  z nás i několikrát denně. Setkání „promíchané skupiny lidí“ z řad pracovníků, uživatelů, dobrovolníků a lidí z okolí, kteří si společně sednou k odpolední  kávě s tématem „Co mě těší a co je pro mě vzácné?, Co mě posouvá a inspiruje?“- může přispět k překonání bariér nepochopení, nejistoty, různých předsudků a domněnek. Zorganizujte minimálně jedno takové setkání u kafé ve Vaší službě a pozorujte, co se stane.

Ke všem duchovním aktivitám Vás povzbuzujeme, srdečně zveme a jsme otevřeni dalším Vašim podnětům.

 

Tým pastoračních pracovníků ve SD:
Miriam Szőkeová, Marta Czyzová, David Pasz

 

Rozpis modliteb

MODLITEBNÍ NÁMĚTY za Slezskou diakonii - rozpis na jednotlivé dny

Pondělí    Oblast Těšínsko; Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Úterý        Vedení SD, Představenstvo, zřizovatel Slezská církev evang.a.v., Ústředí

Středa     Oblast Karvinsko; Oblast Ostrava, Havířov

Čtvrtek    Oblast Frýdek-Místek, Třinec; Úsek Brno; Diakonické školství

Pátek     Duchovní docházející na střediska SD; dobrovolníci v rámci celé SD; Diakoservis, s.r.o.; CHRPA, o.p.s.; INTERDIAC, o.p.s.