Pro Německý překlad klikněte ZDE!

 

Slovo do roku 2017

Milé kolegyně a kolegové, uživatelé služeb Slezské diakonie, příbuzní, milí dobrovolníci, stážisté  a příznivci,

Rok 2017 je ve Slezské diakonii Rokem vzdělávání, růstu a překonávání bariér. Vzdělávání je ve Slezské diakonii dlouhodobě klíčovou součástí a to jak v rovině školského vzdělávání, vzdělávání pěstounských rodin, neformálního vzdělávání v rámci dobrovolnictví, tak v podobě celoživotního profesního rozvoje pracovníků v organizaci na všech úrovních. Vzdělávání také úzce souvisí s reformací v církvi, kterou v 16. století vedl Martin Luther. V letošním roce si připomíná celá Evangelická církev ve světě i u nás 500 výročí zahájení reformace. 

Růst je důležitý nejenom v období dětství, ale jako dospělí potřebujeme růst osobnostně i profesně. Rosteme  taky do kvality  a hloubky vztahů. Dorůstáme i do křesťanských hodnot, které v organizaci deklarujeme. 
Překonávání bariér se týká vícero oblastí -oblasti sociální,  mezilidské i duchovní. 

Někdy se  překážky můžou zdát příliš těžké, situace se zjevně nedá změnit a tak potřebujeme nechat změnit sebe. K tomu nás povzbuzuje heslo roku (podle Hesel Jednoty bratrské): „ A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ (Ez 36,26). Dalším veršem, kterým se můžeme nechat vést je taky z prorocké knihy a byl vylosován pro Slezskou diakonii pro r. 2017: „Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni.“ (Iz 51,1)

Nabízíme několik podnětů a možností k duchovním aktivitám v tomto roce:

  1. Novoroční bohoslužba - pro pracovníky SD, klienty i žáky SD k povzbuzení (6. ledna - kostel SCEAV na Nivách v Českém Těšíně). 
  2. Zasetí a pozorování růstu semínek – vložte do půdy nějaké semínka (např. ty, které jste dostali na novoroční bohoslužbě- pšenice, kukuřice, len, slunečnice,anebo jakékoliv jiné) a pozorujte, za jakou dobu vyrostou z půdy a jak probíhá jejich růst. Prostudujte si k tomu verše z Bible: Jan 12, 24 Mt 13, 1-23  Mt 13, 24 -30  Mt 13, 31-32 Co se můžeme naučit z pozorování růstu rostlinky, která Vám vyrostla ze semínka? Jak růst rostliny souvisí s biblickým textem? Má to všechno nějakou spojitost  s Vaším životem? Napište si to, nebo sdílejte se svými kolegy (anebo na Duchovní konferenci).
  3. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti p. ředitelky SD a br. biskupa (27. března- pondělí, v 10:00 hod.). Kromě sdílení dobrých zkušeností, modliteb a povzbuzení chceme v tomto roce přizvat opět některého vedoucího pracovníka, nebo sociálního pracovníka, který přiblíží sociální práci s určitou skupinou osob.
  4. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře (11. dubna) a na podzim (prosinec) - s přednáškou, možností sdílení, svědectví, modlitbami a písněmi - k duchovnímu povzbuzení.
  5. Neděle diakonie – příležitost slavit bohoslužbu v místním sboru církve - s pozvaným střediskem SD – s klienty a pracovníky. Po bohoslužbě následuje často ještě neformální setkání a pohoštění.  V programu bohoslužby může vystoupit někdo z pracovníků – představí službu, sdílí radosti a překážky práce, podněty k modlitbám. Se svědectvím, nebo programem jsou vítáni klienti. Pracovníci i klienti se mohou zapojit do společných modliteb. Neděle diakonie plánované v tomto roce zatím jsou: 22.1. v Třinci –odpolední přednáška, 12.2.ve Stonavě, 19.2. v Gutech,  19.3. v Třanovicích, 2.4. v Komorní Lhotce, 2.4. v Haviřově - Bludovicích, 4.6. v Těrlicku, 10. 9. v Havířově - Suché, 1.10. v Bohumíně (+ potrav.sbírka), 17.12. v Hrádku a další
  6. Potravinová sbírka ve sborech církve pro vybrané středisko- možnost navázat kontakt mezi střediskem a sborem církve a v období poděkování za úrodu udělat potravinovou sbírku pro středisko, uskutečnit návštěvu. 
  7. Inspirace knihou – přineste na duchovní chvilku, anebo na pracovní poradu nějakou dobrou knihu, kterou jste přečetli a půjčete  ji kolegovi/kolegyní. Sdílejte pak to, co vás oslovilo. Sdílejte své postřehy s ostatními lidmi ve službě v rámci společných aktivit.
  8. Možnost spolu-organizovat „Den ticha“ v postním období od 1.3. do 31.3.  –pokud vnímáte potřebu zastavení se a ztišení uprostřed prac.úkolů, můžeme společně vytvořit čas a prostor k duchovnímu ztišení (podobně jak v r.2015).
  9.  „Setkání u kafe“ – mnozí pracovníci i uživatelé služeb pijí kávu, někteří  z nás i několikrát denně. Setkání „promíchané skupiny lidí“ z řad pracovníků, uživatelů, dobrovolníků a lidí z okolí, kteří si společně sednou k odpolední  kávě s tématem „Co mě těší a co je pro mě vzácné?, Co mě posouvá a inspiruje?“- může přispět k překonání bariér nepochopení, nejistoty, různých předsudků a domněnek. Zorganizujte minimálně jedno takové setkání u kafé ve Vaší službě a pozorujte, co se stane.

Ke všem duchovním aktivitám Vás povzbuzujeme, srdečně zveme a jsme otevřeni dalším Vašim podnětům.

 

Tým pastoračních pracovníků ve SD:
Miriam Szőkeová, Marta Czyzová, David Pasz
 

Rozpis modliteb

MODLITEBNÍ NÁMĚTY za Slezskou diakonii - rozpis na jednotlivé dny

Pondělí    Oblast Těšínsko; Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Úterý        Vedení SD, Představenstvo, zřizovatel Slezská církev evang.a.v., Ústředí

Středa     Oblast Karvinsko; Oblast Ostrava, Havířov

Čtvrtek    Oblast Frýdek-Místek, Třinec; Úsek Brno; Diakonické školství

Pátek     Duchovní docházející na střediska SD; dobrovolníci v rámci celé SD; Diakoservis, s.r.o.; CHRPA, o.p.s.; INTERDIAC, o.p.s.


 

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii je služba, která má kořeny v Bibli, čerpá z bohatství tradice církve a stojí na křesťanských hodnotách, které si Slezská diakonie definovala. Přichází do jednotlivých oblastí SD, aby podporovala a povzbuzovala k přinášení světla do práce i života (Jan 8,12) jednotlivců i skupin uživatel služeb SD, zvala do hloubky ve vztahu k Bohu, k načerpání sil i trpělivosti.

Duchovní služba ve Slezské diakonii je rozšířena do středisek, kde je adresována uživatelům i zaměstnancům a to vždy na dobrovolné bázi. Zajišťuje ji tým pastoračních pracovníků: Miriam Szőkeová (koordinátorka), Marta Czyzová a David Pasz.

Duchovní službu však zajišťuje mnohem více lidí - farářů nebo dobrovolníků Slezské církve evangelické a.v. i z jiných církví. Zde dochází k propojení středisek SD s místními křesťanskými církvemi, které často podporují celá střediska nebo jednotlivce.

Do duchovní služba spadá řada aktivit. Na prvním místě to jsou pravidelná křesťanská setkání jak pro uživatele služeb, tak pro zaměstnance SD. Tato setkání jsou dobrovolná a jsou otevřená lidem jakéhokoli vyznání. Na střediscích probíhají např. ranní chvilky, jejichž cílem je začít pracovní den s Biblí a modlitbou, nebo biblické kluby a jiné. Duchovní, kteří do středisek přichází, se snaží přizpůsobit společné setkání potřebám dané skupiny lidí.

Další činností jsou nepravidelné akce, které souvisí s církevními svátky nebo jinými příležitostmi. Například v době Adventu navštěvují duchovní střediska SD s vánoční zvěstí, lekcí, podobně setkání v období Velikonoc a svatodušních svátků.

K nepravidelným akcím patří i účast pastoračních pracovníků na odborných konferencích SD, kde je zařazen duchovní program.

Pravidelnou aktivitou duchovní služby jsou jarní duchovní semináře a podzimní duchovní konference pro pracovníky SD, které se pečlivě a s citem připravují, vedou i hodnotí.

V neposlední řadě nabízí duchovní ve Slezské diakonii možnost pastoračních rozhovorů. Když se někdo potřebuje svěřit, jsou duchovní připraveni jej vyslechnout a v rámci možností mu nabídnout podporu, povzbuzení a další pomoc. To vše samozřejmě zcela diskrétně, neboť jsou vázáni mlčenlivostí.

Novým „projektem“ duchovní služby je od v roku 2013 tzv. diakonická bohoslužba, která se uskutečnila v Bruntále a v Krnově. Tato možnost je otevřená i pro další oblasti a střediska.


 

Svědectví, které zaznělo na Duchovní konferenci 9. 12. 2015 v Třinci

Už jste někdy zažili, že jste ani nečekali, a přišel za vámi někdo, kdo vás potěšil, když jste to potřebovali, když jste byli smutní, prožívali bolest, beznaděj? Možná jste si řekli, to mi ho poslal sám Bůh, a je takový verš v Bibli, který říká: Mnozí z vás jste měli za hosty anděly. A to je to, co dělá dnes pro nás Bůh, posílá nám své anděly. Posílá nám ty lidi, kteří nám dávají znova naději, kterou jsme už ztratili; kteří nás povzbuzují. Všichni potřebujeme takové anděly, potřebujeme, aby za námi přišli a řekli nám slovo o naději, ujištění, že je tady někdo, kdo nás miluje tak, jako nikdo.

Takovými anděly jsou pro nás lidé, kteří k nám přicházejí, zmíním třeba pastory, pastorační pracovníky, mládež z církve, a také dobrovolníky. Není to samozřejmé, je to pro nás všechny opravdovým povzbuzením, každé takové setkání je dobrý čas, kdy se můžeme navzájem sdílet jak se svými radostmi tak i starostmi. Není to povzbuzením jen pro lidi, kteří v domově bydlí, ale také pro nás pracovníky.

Jedno takové setkání u nás proběhlo nedávno, kdy k nám zavítali dva úžasní lidé z mládeže, když jsem uslyšela, že jsou jen dva, tak jsem si řekla, no tak nic, tak jen dva. Ale i tito dva mladí lidé dokázali svou návštěvou potěšit a povzbudit slovem, společnou modlitbou, chválením Boha písněmi. Zpívali jsme píseň Slunce Kristovy lásky, a seděli jsme přitom venku a najednou začalo svítit slunce, také jsme připravili pohoštění, upekli jsme koláč, na kterém si všichni pochutnali. Myslím, že každé takové setkání je jedinečné právě tím, že je s námi i Ten, který je tím nejlepším přítelem, On řekl, kde jsou dva nebo tři v mém Jménu, Já jsem uprostřed nich. Tak to prožívám, není to jen o nás, je to o vztahu k sobě navzájem a také k Němu. On je tím motorem pro náš život, On touží se s námi setkat, a být s námi každý den. Než odešel k Otci, řekl, že bude s námi až do skonání věků, a Jeho slovo platí.

On je světlo života, je Alfa i Omega, v něm je NADĚJE a SPÁSA pro každého. Pracovnice z Bethezdy, Komorní Lhotka


 

Setkání pracovníků SD, kteří organizují duchovní službu na středisku, 10. 11. 2015

Jsem opravdu moc rád, že jsem se tohoto setkání v listopadu mohl zúčastnit. Na chvíli se zastavit a uvědomit si, že se přiblížil Advent a Vánoce. Díky za přípravu i vlastní zorganizování setkání, za pozdravy a přání, za modlitby, písně i celý program. Setkání bylo pro mě velkým duchovním povzbuzením (…např. nadšení a elán kolegyně, která předává evangelium klientům…J…), přineslo spoustu inspirací (…předání dárků klientům v terénní sociální službě…) a stalo se také výzvou – co já osobně mohu udělat pro to, aby se „duchovní“ situace u nás zlepšila. Moc fajn bylo, že jsme se mohli v „pracovních“ skupinkách navzájem sdílet s tím, jak se nám daří či nedaří realizovat duchovní aktivity ve střediscích. Je super, když můžeme pracovat v organizaci, která toto, i Vaším prostřednictvím, nabízí.
Účastník setkání z oblasti Třinec


 

Den ticha v Novém Jičíně, 21.10. 2015

Byl to den, týden, hodina nebo pouhých pár minut?! Sama se v proběhlém čase neumím a možná ani nechci zorientovat. Byli jsme na faře, v kruhu, navzájem neznali jsme se. Někteří z nás se vydali do koutů budovy a pak už jen kolem sebe prošli, s jinými setkali jsme

 se. Kdo s kým, chtěl, s ním i byl, v přítomném čase, příjemně se ztišil. Každý sám zakusil, co svobodně si zvolil, tichý kout v pokoji, pobyt ve venkovní zeleni nebo povídání u společné chvíle občerstvení. Někteří ač nekřesťani, stáli vně a přece s vámi, za nás děkuji za pozvání a obohacující setkání.

Pracovnice z N. Jičína

 

 


 

Modlitba na novoroční bohoslužbě 9. 1. 2015

Věčný a milosrdný Bože, my víme, že všechny dobré dary pocházejí od Tebe a bez Tvého požehnání nemůžeme dělat svou práci úspěšně, i kdybychom vstávali brzy ráno a pozdě chodili spát.

Uvědomujeme si, že na Tvé milosti a Tvém požehnání vše záleží. Děkujeme za příležitost vstupovat do nových situací a dnů nového roku.

Prosíme, Bože, o Tvé požehnání pro naši práci ve Slezské diakonii v tomto roce, prosíme
o spokojenost, vděčnost, zdraví, moudrost a radost.

Dávej nám otevřené srdce pro lidi. Chraň nás od pýchy a povýšenosti. Ochraňuj, prosíme, maše klienty i nás v každodenní činnosti i na cestách. Prosíme o moudrost v tom, jak rozdělovat svou práci a odpočinek.

Prosíme za ty, co jsou nemocní, opuštění, za ty, kteří truchlí i mezi námi – daruj i dnes, Pane, svůj pokoj, uzdravení a potěšení.

Prosíme i za ty lidi, kteří se ve své práci nemůžou přiznat k víře v Boha, kteří trpí kvůli pronásledování, kteří žijí v pocitu ohrožení, nebezpečí. Prosíme za pozůstalé rodiny a přátelé těch lidí ve Francii, kde na začátku roku zasáhl teroristický útok. Prosíme o pokoj a bezpečí pro lidi, kteří žijí teď ve strachu. Daruj jim novou naději.

Smiluj se nad námi a Ty sám, Pane Bože, nás veď.                                                                                   Amen


 

 


Kontakty na pracovníky duchovní služby

d.pasz@slezskadiakonie.cz

m.czyzova@slezskadiakonie.cz

m.szokeova@slezskadiakonie.cz