Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu

1. března byl spuštěn projekt na podporu age managementu ve Slezské diakonii. Byli jsme podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nese název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. Tento projekt se zaměřuje na naše zaměstnance zejména ve věkové kategorii 50+. 

Age management se zabývá prací  s lidmi napříč různými věkovými kategoriemi v organizacích. S ohledem na demografickou křivku  je jasné, že největší péči bude zasluhovat kategorie pracovníků 50+, a ne jinak je tomu ve Slezské diakonii. Byť se prodlužuje průměrná délka života, zákonité biologické změny v těle člověka zůstávají neměnné a jsou spojeny s  úbytkem určitých schopností.  Nicméně třeba konstatovat, že pracovní schopnost je vysoce individuální a souvisí s mnoha okolnostmi, jako je zdravotní stav, životní styl, rodinné zázemí, pracovní podmínky, požadavky práce apod. Proto i práci s lidmi 50+ je třeba vnímat individuálně, podle potřeb a schopností člověka. Cílem age managementu je vytvořit podmínky pro práci, které zohledňují věk zaměstnanců v řízení pracovních procesů. Stejný cíl si klade Slezská diakonie. Jsme velmi vděčni, že jsme byli podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nese název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu.

V rámci tohoto projektu absolvuje část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem je podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Jde o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také se zaměříme na oblast finančního zajištění apod.

Výstupem projektu bude zpracování koncepce age managementu ve Slezské diakonii, která bude aplikována vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci jsou rovněž v rámci projektu podpořeni seminářem o významu age managementu a webinářem, aby byli schopni pracovat s cílovou skupinou zaměstnanců 50+ také po skončení projektu a v praxi uplatňovali principy age managementu. Vedoucí zaměstnanci díky systému on-line hodnocení a rozvoje budou moci efektivně vyhodnocovat potřeby zaměstnanců a pracovat s nimi.

Celý projekt tvá 18 měsíců a začne běžet v březnu 2019 společně s monitoringem potřeb spolupracovníků 50+. V rámci monitoringu budou vytipováni  spolupracovníci, kteří mají méně než 5 let do odchodu do starobního důchodu,  a s nimi personalisté vytvoří program odchodu do důchodu nebo program souběhu důchodu a pokračující pracovní aktivity.

Úvahy nad udržením a zvýšením pracovních  schopností zaměstnanců 50+ jsou spojené se vzděláváním všech zainteresovaných, ale jak bylo uvedeno, je třeba pamatovat také na pracovní prostředí, proto také projekt zahrnuje pořízení ergonomických židlí, šetřičů zraku či obuvi v souladu s pracovní pozicí.

Věříme, že projekt bude přínosem jednak  pro Slezskou diakonii  jako zaměstnavatele, ale zejména pro jeho zaměstnance a také bude pamatováno na další kolegy, kteří dříve či později budou rozšiřovat řadu zaměstnanců v kategorii 50+. Nicméně oni již budou vědět, že zaměstnavatel myslí na udržení a zvýšení jejich pracovních  schopností při respektování individuálních potřeb, což má vliv na celkovou spokojenost člověka, ať již v rovině profesní či osobní. Díky Informátoru se dozvíte , jak se nám daří projekt průběžně naplňovat,  a zajímavosti z jednotlivých aktivit.

Název projektu „Kvalitní služby díky kvalitnímu řízení“
reg. číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009585

 

Koordinátor Cílové skupiny: Monika Dudová, DiS. 

Autor projektu: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

 

Zuzana Sajdoková, fyzioterapeutka provedla naše spolupracovníky péči o záda

V pátek 6. 9. začal první ze série kurzů pro naše kolegy 50+ v rámci projektu na implementaci Age managementu s názvem: "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu" . Zuzana Sajdoková, fyzioterapeutka provedla naše spolupracovníky péči o záda a celkově se zabývala regeneraci sil. Praktickým nácvikem jsme se naučili, jak správně dýchat, aby nás záda a páteř nebolela nebo abychom si od bolesti pomohli. Jsme velmi vděčni za informace a hlavně praktické návody, které nám pomohou. Díky paní Zuzano! 

 

Vzdělávací kurz pro vedoucí zaměstnance s Jaroslavem Durdou

Projekt na implementaci Age managementu s názvem: "Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu" je ve své další etapě. Zahájili jsme vzdělávání pro cílovou skupinu kolegů 50+. Nicméně první vzdělávací kurz byl pro vedoucí zaměstnance. Lektor pan Jaroslav Durda hovořil o specificích jednotlivých generací na trhu práce a také o důvodech, proč je nutné se věnovat age managementu. Mezi ně patří nárůst věkové kategorie zaměstnanců 50+, rostoucí význam technologií, prodlužování délky pracovního života a menší počet mladých lidí, kteří budou vstupovat na trh práce. Vedoucí zaměstnance tak čeká vedení čtyř generací lidí, kteří již v současné době  v práci působí. Každá generace přichází se svými potřebami a očekáváními. Vytvořit příznivé pracovní podmínky pro všechny se stane výzvou zítřka a myslet na to musíme již dnes!

Úspěšné složení zkoušky pro získání kvalifikace Kariérového poradce

Veronika a Lenka úspěšně ukončily vzdělávání v oblasti kariérového poradenství v rámci projektu Kvalitní služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu a uspěly v profesní zkoušce pro získání kvalifikace Kariérového poradce pro zaměstnanost. 

Příprava vzdělávacích aktivit

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu je v plném proudu. Připravuji se vzdělávací aktivity a Lenka s Veronikou se učí na zkoušku kariérových poradců. Současně se připravuje hodnocení zaměstnanců s využitím záznamu on-line. 

Vyhodnocení nabídek

11. 3. jsme vyhodnocovali došlé nabídky poskytovatelů sofwarového řešení systému hodnocení, který si můžeme pořídit díky projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. Operativní porada vedení rozhodla o nejúspěšnější nabídce. A co následuje? Začínáme s přípravami na implementaci!

Softwarové řešení hodnocení pracovníků

Projektový tým projektu Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu plánuje další aktivitu projektu, kterou je softwarové řešení hodnocení pracovníků, díky kterému bude hodnocení efektivnější včetně rozvojových plánu a monitoringu potřeb. Co nás tedy čeká? Výběr dodavatele softwarového programu a následně implementace systému hodnocení. 

Semináře k implementaci procesu Hodnocení zaměstnanců se záznamem on-line

Semináře k implementaci procesu se blíží ke svému konci. Jsme vděčni, že díky projektu, Kvalitní sociální služby díky kvalitní řízení v oblasti age managementu, jsme mohli pořídit softwarové řešení záznamu hodnocení zaměstnanců, které výrazně tento proces zefektivní. Metodou hodnocení stále zůstávají motivačně hodnotící pohovory. Jejich cílem je podpořit, rozvíjet, poskytovat zpětnou vazbu, oceňovat a vést práci lidí tak, aby byli spokojeni jak klienti, tak samotní zaměstnanci. Přejeme příjemně strávený čas při hodnocení zaměstnanců jak hodnoceným, tak hodnotitelům!