Slezská diakonie realizuje projekt z dotačního titulu Moravskoslezského kraje:

Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Barvy duše

Životní příběh každého z nás je natolik jedinečný a komplexní, že jej nelze definovat pouhou diagnózou. Lidé s duševním onemocněním se neliší od ostatních, nechtějí být jen léčeni, chtějí být pochopeni a přijati, chtějí najít své místo v životě i komunitě. 

 

 

 

 

Partnery projektu jsou: 

  • Střediska Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, ať už formou pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby. Střediska svým uživatelům nabízí individuální podporu a pomoc k získání schopností a dovedností, které jim následně umožní žít samostatně, v běžném prostředí. Nabízí jim prostor pro vzájemná setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.
  • Knihovna Třinec a to především ve smyslu strategického umístění v komunitě a pokračování v úspěšně navázané předchozí spolupráci v rámci projektu knihovny, jehož cílem bylo reagovat na konkrétní potřeby komunity v oblasti integrace lidí s duševním onemocněním do společnosti, zlepšování jejich vzájemné komunikace a soužití.
  • Kavárna Pamoja s ohledem na to, aby se aktivity projektu konaly na různých místech, kde jsou lidé zvyklí chodit, a aktivity tak měly široký dosah.

Jako dlouholetí poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním jsme došli k přesvědčení, že pokud chceme skutečně a plně reagovat na potřeby svých klientů, měli bychom je vidět v komplexních souvislostech v rámci komunity, ve které tito lidé žijí a budovat vztahové sítě mezi profesionály i lidmi obecně. Pochopit člověka, nikoli jen klienta, a provázet ho v jeho zotavování. Náš projekt je cílen na profesionály i laickou veřejnost.

V rámci projektových aktivit proběhne:

Kulatý stůl - setkání odborníků z řad zdravotníků, pracovníků sociálních služeb v komunitě, pracovníků sociálního odboru města, pracovníků Úřadu práce a ostatních zainteresovaných subjektů, které o spolupráci projeví zájem. Ochrana práv klienta není a nemůže být záležitostí jednoho resortu, byť by sám o sobě pracoval na špičkové úrovni, je založena na spolupráci.

Hlavní hosté kulatého stolu: 

  • Ph.Dr. Ivana Strossová, klinická psycholožka, předsedkyně sdružení Fokus - Opava, z. s. 
  • MUDr. Viliam Kušnír, vedoucí lékař stacionární péče Psychiatrické nemocnice v Opavě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotogalerie z kulatého stolu ze dne 20. června 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Širší veřejnosti bychom rádi nabídli soubor aktivit, které snad pomohou pochopit duševní zdraví jako přirozený zájem komunity. Prostřednictvím tematických besed, arteterapií a filmového večera chceme podpořit povědomí o duševním onemocnění a možnostech laické pomoci, chceme také nabídnout prostor pro setkání a sdílení se. Pokusíme se přispět k tomu, aby duševní onemocnění již nebylo fenoménem, ale stalo se součástí života, který je možné žít naplno i s omezeními, která onemocnění přináší.

Projekt reaguje na dlouhodobou potřebu veřejnosti lépe porozumět lidem s duševním onemocněním a problémům, se kterými se potýkají a přestat se bát kontaktu s nimi. Dále reaguje na potřebu zapojit dovednosti a kompetence všech zainteresovaných odborníků v konkrétních příbězích lidí s duševním onemocněním a napomoci tak k jejich zotavení.

 


Arteterapie v Knihovně Třinec - malovaná cesta k sebepoznání a relaxaxi