Verš pro Slezskou diakonii pro rok 2019: 

 Co říká Písmo? Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost. 
Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.
Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.

(Ř 4, 3-5).

Rok 2019 je pro Slezskou diakonii Rokem vděčnosti za svobodu.

 

Verš pro Slezskou diakonii pro rok 2018: 

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.

(1 Kor 1, 4 - 8).

Rok 2018 byl pro Slezskou diakonii Rokem mládeže.

 

Motivační list:

zde
 

Rozhovor s Tomášem Novotným:

zde
 

Kontakty na pracovníky duchovní služby

d.pasz@slezskadiakonie.cz

m.szokeova@slezskadiakonie.cz

e.pawlasova@slezskadiakonie.cz

 

 

 

Život duchovní služby

 

 

     

Modlitebním zápasem k duchovní obnově i v roce 2018

 1. Děkujme Bohu, že smíme žít v naší zemi v pokoji a míru a prosme za pronásledované křesťany po celém světě.

 1. Děkujme Pánu za mnohá požehnání a hojnost všech materiálních i duchovních darů
  a prosme, abychom v té hojnosti nezapomínali na samotného Dárce těchto darů.

 1. Modleme se za naši vládu, která bude vládnout moudře a bude přínosem pro naši zemi
  a také za prezidenta, který vzejde z voleb, aby byl morální autoritou a žil ve vědomí nejvyšší autority Boha.

 1. Prosme Pána, abychom neupadali jako jednotlivci, skupiny, sbory a společenství
  do duchovní pýchy, pocitu sytosti, duchovní soběstačnosti a zaměřenosti na sebe, ale žili ve vědomí neustálé pokorné závislosti na Bohu.

 1. Modleme se za mládež v našem blízkém i širším okolí, aby nepodléhala pokušením
  a lákadlům doby, ale aby hledala pravé hodnoty a samotného Pána Boha.

 1. Prosme za fungující a zdravé mezigenerační vztahy.

 1. Modleme se za církev, aby v ní byl skutečný život, který pramení z moci evangelia a Ducha svatého projevujícího se v lásce a dobrých skutcích.

 1. Modleme se i za další organizace, aby sloužili s láskou a přinášeli evangelium slovem i činem. (Křesťanské společenství, Šance podaná ruka, Evangelizační centrum M.I.S.E., Děti Afriky, Benjamín, Církevní mateřská a základní škola a další organizace, které znáte.)

 

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii je služba, která má kořeny v Bibli, čerpá z bohatství tradice církve a stojí na křesťanských hodnotách, které si Slezská diakonie definovala. Přichází do jednotlivých oblastí SD, aby podporovala a povzbuzovala k přinášení světla do práce i života (Jan 8,12) jednotlivců i skupin uživatel služeb SD, zvala do hloubky ve vztahu k Bohu, k načerpání sil i trpělivosti.

Duchovní služba ve Slezské diakonii je rozšířena do středisek, kde je adresována uživatelům i zaměstnancům a to vždy na dobrovolné bázi. Zajišťuje ji tým pastoračních pracovníků: Miriam Szőkeová (koordinátorka), David Pasz a Ewa Pawlasová. (Do týmu patří také kolega diákon Daniel Kocyan – do 31. 4. 2018).

Duchovní službu však zajišťuje mnohem více lidí - farářů nebo dobrovolníků Slezské církve evangelické a.v. i z jiných církví. Zde dochází k propojení středisek SD s místními křesťanskými církvemi, které často podporují celá střediska nebo jednotlivce.

Do duchovní služba spadá řada aktivit. Na prvním místě to jsou pravidelná křesťanská setkání jak pro uživatele služeb, tak pro zaměstnance SD. Tato setkání jsou dobrovolná a jsou otevřená lidem jakéhokoli vyznání. Na střediscích probíhají např. ranní chvilky, jejichž cílem je začít pracovní den s Biblí a modlitbou, nebo biblické kluby a jiné. Duchovní, kteří do středisek přichází, se snaží přizpůsobit společné setkání potřebám dané skupiny lidí.

Další činností jsou nepravidelné akce s duchovním obsahem, které souvisí s církevními svátky nebo jinými příležitostmi. Například v době Adventu navštěvují duchovní střediska SD s vánoční zvěstí, lekcí, podobně setkání v období Velikonoc a svatodušních svátků.

K nepravidelným akcím patří i účast pastoračních pracovníků na odborných konferencích SD, kde je zařazen duchovní program.

Pravidelnou aktivitou duchovní služby jsou jarní a podzimní duchovní konference pro pracovníky SD, které se pečlivě a s citem připravují, vedou i hodnotí.

V neposlední řadě nabízí duchovní ve Slezské diakonii možnost individuálních pastoračních rozhovorů. Když se někdo potřebuje svěřit, jsou duchovní připraveni jej vyslechnout a v rámci možností mu nabídnout podporu, povzbuzení a další pomoc. To vše samozřejmě zcela diskrétně, neboť jsou vázáni mlčenlivostí.

Novým „projektem“ duchovní služby je od v roku 2013 tzv. diakonická bohoslužba, která se uskutečnila v Bruntále a v Krnově. Tato možnost je otevřená i pro další oblasti a střediska.

Další aktivitou je možnost spolu –organizovat „Den ticha“. Jedná se o příležitost ke ztišení uprostřed pracovních úkolů a vytvoření prostoru a času k duchovnímu ztišení.

Duchovní služba prostřednictvím pastoračních pracovníků a dalších „duchovních dobrovolníků“ srdečně zve k duchovním aktivitám (viz Motivační list) a k vytváření společenství.