Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci
Člověk jako jedinečné Boží stvoření
Osobní přístup, láskyplné vztahy
Respekt, odpovědnost, transparentnost
Osobní růst, týmová spolupráce
Etický kodex

Our motto: We are bringing the light to everyone's life

The basic and important values ​​of Silesian Diaconia are an essential element which is also expressing the identity of our organization - so each value is interchangeable and irreplaceable in our work. 

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci

Pramenem pro naši práci je Bible a Boží láska zjevená lidem v Ježíši Kristu jako zachránci. Vycházíme z biblického verše: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16). Usilujeme, aby Kristův charakter byl v nás přirozeným způsobem viditelný – v našem jednání, službě a v životě. V praxi to aplikujeme pravidelnými setkáváními, která jsou dobrovolná, kde představujeme charakter Ježíše Krista a biblické pravdy, klademe důraz na modlitbu při pracovních setkáních, ctíme křesťanské svátky, podporujeme spolupráci středisek SD s místními církvemi, přijímáme duchovní podporu pastoračních pracovníků a pastorů.

Člověk jako jedinečné Boží stvoření

Vnímáme jedinečnost každého člověka a opakovaně tuto jedinečnost vysvětlujeme. U klientů sledujeme naplňování všech základních potřeb (fyzické, psychické, sociální, duchovní- celostní/holistický přístup), které si uvědomuje i které si neuvědomuje. Řídíme se biblickým veršem: „ Neodepírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ (Přísloví 3,27). Dbáme na důstojnost klienta a úctu k němu.

Osobní přístup, láskyplné vztahy

Nabízíme každému individuální přístup při respektování základních pravidel poskytování služby. Seznamujeme pracovníky s možnostmi, omezeními a znalostí sociální sítě.

Usilujeme o zdravé vztahy mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů k uživatelům. Za důležité považujeme odpuštění a smíření jako součást řešení problémových situací. V praxi to aplikujeme osobním příkladem, vzájemným nasloucháním, snahou o jasnou a otevřenou komunikaci, zaangažování duchovních při řešení konfliktních situací, přiznáním si chyb a vzájemným odpuštěním.

Respekt, odpovědnost, transparentnost

Chováme se s úctou ke svým spolupracovníkům, uživatelům i jiným organizacím. Respekt projevujeme taky ke specifikům regionů, ve kterých působíme.

Prosazujeme odpovědnost ve vztahu k zaměstnavateli, mezi zaměstnanci, k uživatelům. Pokládáme za důležitou odpovědnost rodině, zdraví a životnímu prostředí. 

Usilujeme o opravdovost, ryzost – aby tyto hodnoty byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.

Osobní růst, týmová spolupráce

Vytváříme prostor a podmínky pro profesní a osobnostní i duchovní růst.

Vytváříme kreativní a inovativní prostředí, kde lidé mohou přispět svým osobním potenciálem při respektování loajálního přístupu. Věříme, že spolu uděláme více než každý sám.

Etický kodex

Etický kodex je určen všem zaměstnancům, dobrovolníkům a stážistům Slezské diakonie. Přináší orientaci v charakteru organizace, usnadňuje naplňování jejího poslání, zabezpečuje ochranu klientů služeb, stanovuje hranice v práci a má význam pro profesionální identitu. Jednotlivá střediska se zároveň opírají o Etický kodex sociálního pracovníka v ČR, řídí se profesními etickými kodexy a respektují Listinu základních práv a svobod.

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti a na základě křesťanských hodnot.

Slezská diakonie je křesťanská nezisková organizace, která zakotvuje svou činnost na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby potřebným lidem. Slezská diakonie poskytuje pomoc všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní stav, postižení, postavení a další nepříznivé životní situace. Podporuje důstojnost lidského života v každé jeho fázi.

Etický kodex Slezské diakonie

 

 

Services


People with disabilities

We are supporting people with disabilities to live a quality life since their birth.

Elderly people

In Slezská diakonie, we are providing services for the elderly people so that they would be able to have full enjoyment of their lives. 

People in difficulties - families and children

People who got into a difficult life situation can come to our citizen's counselling centres and we are going to help them in their situations. Also we are providing services for the children.

Homeless people

Homeless people can find refuge in our shelters for homeless people, low-threshold day centres or night shelters of Slezská diakonie.

People with mental illnesses

We are helping people with mental illnesses to live a good life in spite of their difficulties. The clients are finding sensitive approach, understanding and support in our social services. 

Foster family programme

We specialize in an individualized and expert help for foster families. In case the need arises, we offer additional social services to the foster families.

Education and schools

The educational centre offers a number of educational programmes for social service workers. We dispose of a network of schools for students with special educational needs.

Volunteering

Slezská diakonie is organizing a programmes of the national and international volunteering. More information about these services you can find here.

Cooperation

We are cooperating with a lot of social organizations on the national and international level.