Odkaz na navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluMateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Český Těšín

Mateřská škola Český Těšín

Vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti žáka, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování a mezilidských vztahů.

 

Poslání

Posláním školy je zajistit vzdělávání především pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti s mentálním postižením, s více vadami nebo s diagnózou autismu. Nabízíme vzdělávání v rehabilitačních a autistických třídách. Většina žáků pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou konzultovány s rodiči i odborníky a pravidelně vyhodnocovány.

Pracoviště školy v Českém Těšíně, Karviné a Bohumíně sdružuje:

 • mateřskou školu speciální
 • přípravný stupeň základní školy speciální
 • základní školu speciální
 • střední školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s obory: Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá 

Zásady výchovně vzdělávacího procesu

 • Individuálně přistupujeme ke každému žákovi - většina žáků má individuální vzdělávací plán.
 • Rozvíjíme a podporujeme samostatnosti.
 • Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků.
 • Učitelé i asistenti pedagoga mají vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.
 • Zastáváme zásadu diskrétnosti.
 • Formy a metody výuky jsou  v souladu s nejnovějšími evropskými trendy
 • Školy jsou moderně vybaveny - PC učebny, kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Křesťanské prvky služby

Jednou z priorit  školy je naplňovat křesťanské zásady a hodnoty. Na všech odloučených pracovištích školy probíhá výuka náboženství. Žáci jsou vedeni ke vztahu k Bohu, ke vzájemné toleranci a respektování potřeb ostatních. Ve škole je vlídná atmosféra akceptující potřeby a odlišnosti jednotlivých žáků.
nahoru - Přeskočit k navigaci - Přejít na začátek stránky