Posláním základní školy a mateřské školy je na základě individuálních potřeb a možností poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života.

ZŠ a MŠ nabízí vzdělávací služby zejména žákům s mentálním, tělesným nebo smyslovým postižením, s diagnózou autismus a žákům s kombinací těchto vad. Na přání rodičů můžeme do školy zařadit i dítě bez postižení (např. do MŠ).

Dítě může školu navštěvovat od 3 let věku (MŠ) až do splnění povinné školní docházky (9ti nebo 10tileté).

 

Zásady

Individuální vzdělávací plán – Každý jsme jiný! Výchozím bodem je žák a jeho potřeby. Proto ve spolupráci s rodiči a odborníky sestavujeme pro každého žáka  individuální vzdělávací plán, ten se vyhodnocuje a poté se stanovuje další optimální postup.

Moderní vybavení a metody práce – Speciálně upravené počítače a rehabilitační pomůcky jsou samozřejmostí. Navíc nabízíme možnost rehabilitační péče, prenatální místnost, aromaterapii, muzikoterapii, terapeutické dílny, pracovní boxy pro žáka s poruchou autistického spektra, plánujeme hipoterapii.

Vzdělávání pedagogů - Všichni zaměstnanci se průběžně vzdělávají. Ve své práci tak mohou používat nejmodernější metody práce - například Bazální a Orofaciální stimulaci.

Zcela bezbariérová škola – Všechny prostory školy jsou ideálně upraveny pro potřeby žáků (žádné bariéry, upravené WC, speciální stoly, zvedáky, stojany atd.)

Spolupráce s běžnými MŠ a ZŠ – Setkávání dětí je velmi prospěšné pro obě strany.

Spolupráce se  Slezskou diakonií – Máme možnost využívat všech služeb poskytovaných touto organizací pro křesťanskou sociální práci.