01
únor
Loading Events

Lidé ve Slezské diakonii

 

Sociální služba by nemohla být poskytována jednak bez uživatelů, ale také bez těch, kteří ji poskytují. V únorovém zamyšlení se budeme věnovat těm, kteří bezprostředně v souladu s posláním naší organizace přinášejí světlo do života potřebným. Těmi jsou pracovníci Slezská diakonie, ať už zajišťují přímou péči, těch je nejvíce, ale i všichni ostatní, kteří přispívají nemalou měrou k tomu, aby sociální služba byla kvalitní a v souladu s potřebami uživatelů. A jak to vše začalo, kdo byl první pracovník a kolik že má Slezská diakonie zaměstnanců dnes?

 

Úplně prvním pracovníkem byla paní, která nastoupila na zkrácený úvazek  do střediska křesťanské pomoci Agape v Karviná.

 

 

Počet zaměstnanců v letech

 

Zhruba od roku 2005 se personální oddělení začalo od pouhého vedení personální agendy zabývat řízením lidí. Počet zaměstnanců vyžadoval systémové řízení a péči o jeden z nejvzácnějších zdrojů. Níže uvedené procesy a aktivity vedou k tomu, že zaměstnanci se stávají partnery ve vztahu ke Slezské diakonii a přijímají spoluodpovědnost za naplňování vizí a cílů organizace.

Za kvalitou poskytované služby vždy stojí správný výběr pracovníka, a to je také začátek personální práce společně se sestavením profilu pracovního místa. Kvalitní výběrová řízení mohou významně napomoci vybrat pracovníka s největším potenciálem pracovní místo zastat.  Odpovědnost za výběr nového spolupracovníka vždy nese nadřízený pracovník. Personalisté připravují zpravidla výběrová řízení na pozice odborných pracovníků a vedoucích pracovníků, jejiž součástí jsou často již oblíbené praktické úkoly, které rámcově podávají obraz o dovednostech uchazeče.

Do personální práce vstoupily i standardy v sociálních službách, které ukládají povinnost zajišťovat vybrané okruhy personálních činností v rámci služby, např. systém zaučení pracovníka, zpracování profilu pracovního místa a dosud ještě málo uplatňovaný personální plán. Školení nových pracovníků je již také pár let organizováno na ústředí Slezské diakonie, kdy pracovníci ústředí předají novým kolegům spoustu nových informací a zodpoví různé dotazy.

Hodnocení pracovníků bylo vytvořeno na zakázku tehdejšího pana ředitele, jeho potřeba vyplynula také z názorů zaměstnanců v rámci dotazníků spokojenosti. Zaměstnanci uváděli, že potřebují od svého vedoucího zpětnou vazbu na svou práci, možnost projednat své aspirace a být za svou práci oceněni. První systém hodnocení byl uveden v život v roce 2006. Vedoucí zaměstnanci byli seznámeni s postupy správného hodnocení, se zásadami hodnocení a s celým systémem. Po prvním roku fungování systému z výsledku dotazníku zaměstnanců vyplynulo, že komunikace s vedoucími a zaměstnanci se podstatně zlepšila. Systém hodnocení byl již několikrát revidován. Je postaven na kompetencích, které se váží k dané pozici, a významnou roli hrají cíle. Systém není jen hodnotící, ale zejména motivační, kdy jak hodnocený, tak hodnotitel mají možnost projednat své aspirace a vše, co práci v minulém období ovlivňovalo a co je důležité pro období příští. Vedoucí mají možnost navrhnout své vlastní kritéria pro hodnocení. Metodou hodnocení jsou motivačně hodnotící rozhovory, součástí hodnocení je i plánování dalšího profesního rozvoje včetně hodnocení jeho efektu.

 

Zkušenosti máme i s prováděním personálního auditu. Ten proběhl v roce 2006 na ústředí, bývalé Kofoedově škole v Ostravě v roce 2008 a v jednom středisku diakonie v roce 2011.

Personální manuál byl vytvořen jako metodická pomůcka pro vedoucí pracovníky, pro lepší orientaci v manažerských postupech a pro řízení lidí. Výhodou manuálu je, že má interaktivní formu,  nejčastěji podobu komixu. Toho roku ho čeká celková revize.

Pravidlem se již ve Slezské diakonii stalo zjišťování názorů pracovníků na různé oblasti života organizace. První dotazník byl realizován v roce 2005 a jeho cílem bylo zjistit spokojenost zaměstnanců, poslední byl v roce 2014 zaměřen na kulturu organizace. Výstupy z dotazníku jsou vždy velmi cenné a přispívají ke zkvalitňování procesů v organizaci.

Tradicí se dají označit také personální a organizační semináře. Ty jsou určeny pro vedoucí pracovníky organizace a mají jim pomoci orientovat se v řízení lidí. První personální seminář proběhl v roce 2006. Cílem personálních seminářů je seznámit vedoucí pracovníky s novou legislativní úpravou v rámci zákoníku práce, s novými postupy a procesy v pestré paletě agend.

Svou perioditu mají i jubilejní setkání pracovníků. Jedná se o setkání vedení organizace a pracovníků, kteří oslavují v daném roce 10 nebo 20 let pracovního poměru ve Slezské diakonii. Setkání je provázeno poděkováním a kulturním programem.

Od roku 2005 personální oddělení začalo evidovat odchody zaměstnanců. Tato evidence se vede toho času na dotaznících, o jejichž vyplnění žádáme odcházejícího zaměstnance.

Systém personálních rezerv byl vytvořen v roce 2006 a cílem bylo zabezpečit personální rezervy pro místa vedoucích pracovníků. Personální rezervy byly školeny v manažerských kurzech a celý kurz trval 2 roky. Tento systém byl v roce 2007 ukončen z důvodu časové vytíženosti personálního oddělení. Potěšující je, že řada personálních rezerv postoupila na vyšší pracovní pozici. Od loňského roku znovu rozjíždíme tvorbu personálních rezerv, ale orientovanou na získávání studentů oboru sociální práce a s myšlením, které podporuje identitu organizace.

Na webových stránkách SD byl v roce 2005 vytvořen odkaz na personální oddělení. Dnes je tento odkaz v nabídce hlavního menu – Lidé v organizaci. Tento odkaz je určen zejména pro uchazeče o zaměstnání. Obsahuje informace o výběrových řízeních, dává informace, jak psát životopisy, motivační dopisy a jak se na výběrová řízení připravit. Později byl tento odkaz také rozšířen o informace pro stážisty v organizaci. Od roku 2008  je k dispozici pro uchazeče elektronický dotazník.

Systém stáží studentů byl vypracován v roce 2005 a stal se směrnicí. Stáže se poskytují pro studenty sociální práce a pro studenty studující management. Studentovi je přidělen mentor, který sleduje průběh stáže a je průvodcem studenta.

 

V posledních letech byl propracován systém benefitů, jehož součásti je i sociální program, který reaguje na nepříjemné životní situace zaměstnanců a v rámci kterého je jim poskytována různá podpora. Organizace rovněž pracuje se systémem vzácných zaměstnanců, kdy jsou vybráni pracovníci, kteří odvádějí vynikající práci, a je jim osobně poděkováno. Od minulého roku jsme také zavedli práci s důchodci, která spočívá v informováni pracovníků, kteří ze Slezské diakonie odešli do starobního důchodu, o novinkách ve Slezské diakonii, nových službách apod.

Velkou výzvou loňského roku byla implementace nového mzdového a personálního programu, který významně zmodernizoval vedení mzdové agendy, umožnil efektivnější práci mzdovým účetním a také některým vedoucím pracovníkům. Ostatní pracovníci modernizaci zaznamenali ve změněné podobě zasílaných výplatních lístků, tyto přicházejí zaměstnancům na jejich e-maily.

 

A co přinesou léta příští? Velkou výzvou bude udržet motivaci lidí s ohledem na mzdy, které nemusejí být srovnatelné s organizacemi, jež jsou zřízeny institucemi veřejné správy. Rovněž nelze zabezpečit ani jistotu pracovního místa v podobě pracovních smluv na dobu neurčitou. Toho času jsme rádi, že si můžeme dovolit v souladu s legislativou řetězit pracovní poměry.

Nicméně jsme si plně vědomi, že práce s lidmi je spojena výhradně s kvalitními osobnostními a profesními schopnostmi našich pracovníků. Jim patří velké díky za jejich práci, přístup, který je v mnoha případech oceněn také v rámci různých soutěží v oblasti sociálních služeb.

Proto stále zdokonalujeme i systém práce s lidmi v organizaci, připravujeme nástroje, které budou podporovat motivaci pracovníků, klademe důraz na hodnoty, které Slezská diakonie deklaruje a které jsou pro lidi přitažlivé. Pevně věříme, že díky spolupráci personalistů a vedoucích pracovníků zajistíme jako doposud velmi schopné a obětavé lidi, kteří svou práci vnímají jako službu, poslání a jsou vizitkou kvalitně poskytnuté služby potřebnému člověku.

 

Lenka Waszutová
Vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR