01
květen
Loading Events

Projektová činnost


Projektová činnost a Slezská diakonie k sobě nerozlučně patří. Důvodem je nastavený systém financování sociálních a jiných služeb poskytovaných nestátní neziskovou organizací v ČR prostřednictvím projektových žádostí. S projektovou činností v širokém slova smyslu (tzn. investiční projekty, ale i projekty na zajištění finančních prostředků poskytovaných sociálních služeb) se začalo hned po vzniku Slezské diakonie. Prvními projekty tak byly rekonstrukce středisek BETEZDA a BETANIA v Komorní Lhotce za úzké spolupráce s projektantem Ing. arch. Karlem Cieślarem a hned následovala i první projektová žádost o dotaci na provoz střediska BETANIA na finanční období roku 1992. V této souvislosti jsem se zeptala bývalého ředitele Ing. Česlava Santaria, jaké má na tyto projektové začátky vzpomínku: „Opravovali jsme BETANII a potřebovali peníze na zahájení provozu penzionu pro seniory. Věděli jsme, že okres dává peníze, tak jsme tam jeli na schůzku. Úředník jen řekl, ať podáme žádost. Nevěděl jsem, jak by taková žádost měla vypadat a o kolik peněz můžeme žádat. Zpracoval jsem tedy žádost a jel jí zkonzultovat s oním úředníkem. Jen se na to podíval a pokýval hlavou, že to takto může být. Neporadil vůbec nic. Až později jsme zjistili, že jiný poskytovatel na obdobnou službu žádal mnohem větší finanční dotaci. I takto jsme se učili.“

Od začátku se využívaly různé možnosti od ministerstev, přes města, obce až k různým nadacím, fondům a spolupracujícím organizacím na národní i mezinárodní úrovni.

Postupné přibývání počtu středisek s sebou neslo i profesionalizaci na všech úrovních – včetně přípravy a realizace projektové činnosti. V rámci Ústředí Slezské diakonie byla vytvořena od konce roku 2001 pozice kumulující činnost sociálního pracovníka se zaměřením na projektovou činnost a vnitřní předpisy organizace. Od roku 2003 pak byla vytvořena Sekce projekty a racionalizace řízení, v rámci které začala být projektová činnost koordinována a zajišťována formální a obsahová kontrola všech projektových žádostí v organizaci, přičemž od začátku zodpovědnost za přípravu i realizaci projektů nesli vedoucí středisek či útvarů. Postupně se Slezská diakonie stala velkou organizací, kdy již nebylo možné, aby Sekce projektů (později Odbor projektů) i nadále kontrolovala a koordinovala veškerou projektovou činnost v organizaci. Oblast žádostí o financování poskytovaných služeb zasílaných na města a obce proto převzali do své režie ekonomové Oblastí, Úseku.

Projektová činnost je důležitou součástí Slezské diakonie a mnoho nejen vedoucích pracovníků jsou v této oblasti skutečnými profesionály. I díky této skutečnosti se daří získávat finanční zdroje pro zajišťování činnosti organizace a tímto významně přispívat k naplňování poslání – poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.

 

Ilona Bužková
Vedoucí Odboru projekty a racionalizace řízení