06
leden
Loading Events

 

V měsíci říjnu a listopadu letošního roku proběhly v prostorách střediska Slezské diakonie, TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dva kurzy zaměřené na odborný rozvoj pracovního týmu TIMOTEI Bruntál, a to díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v rámci projektu Kvalita má význam.

Odchod dítěte z rodiny je totiž mimořádně zátěžová událost, a to jak pro dítě umístěné v zařízení, tak i pro ostatní členy domácnosti. Děti a mladiství se do zařízení dostávají po prožití krizových či traumatických událostí a problémy v rodinách jsou komplikované a často jejich jednotlivé členy emočně vyčerpávají. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc musí být tak připraveno poskytnout komplexní podporu dítěti, i jeho rodině.

 

Prvním kurzem na téma Krizová intervence v každodenním životě – praktický výcvik, který proběhl ve dnech 29. 10. 2015 – 30. 10. 2015, nás provedla lektorka PhDr. Marie Marečková, PhDr. Během tohoto praktického dvoudenního výcviku si účastníci posílili svoji schopnost rozpoznat rizikový vývoj psychického stavu u klientů i dalších osob, se kterými přicházejí do styku. Účastníci získali podstatné informace i v těchto dílčích tématech, jež byla obsahem kurzu: zásady práce s klientem v náročné životní situaci, práce s emocemi klientů a těmi vlastními, efektivní komunikace a vhodné otázky, techniky vedení rozhovoru, metody aktivního naslouchání s akcentem na empatii, práce s obtížnými typy klientů – zvládání agrese, odporu, úzkosti, pláče apod., jak odolat nátlaku: agresivita, manipulace kontra asertivní techniky, efektivní strategie mezilidského chování: jak chválit, kritizovat, motivovat, práce se zpětnou vazbou.

 

Díky absolvování tohoto kurzu došlo u pracovního týmu k posílení sebejistoty v situacích krize, kdy se obeznámili s průběhem a možnostmi intervence včetně tréninku přístupu. Na základě praktických cvičení si zlepšili svou pohotovost při jejich řešení, kdy se zaměřovali na rozpoznání situace a prognózu vývoje, možnosti řešení a podpůrný systém. Celý kurz probíhal velmi dynamicky s aktivním zapojením všech účastníků. Lektorka nechávala i dostatek prostoru pro dotazy účastníků a všem vyhověla v jejich očekáváních, která byla řečena už na začátku kurzu.

 

 

Dalším kurzem nás dne 25. 11. 2015 provedla lektorka PhDr. Leona Němcová. Během kurzu s názvem Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětem se účastníci seznámili s typovými psychickými a vývojovými traumaty dětí, jejich příčinami, důsledky a projevy a získali náhled na problémové chování, které souvisí s primárním traumatem. Na základě získaných informací jsou schopni projevy identifikovat a adekvátně na ně reagovat.

 

 

V průběhu kurzu využívala lektorka i kazuistiky a poznatky ze své praxe, kdy je s účastníky rozebírala včetně toho, jak se v daných situacích vhodně chovat. Kurz byl pro účastníky užitečný, jelikož jim umožnil získat nový pohled na dětské trauma, které se projevuje v mnoha oblastech života dítěte.

 

Všichni účastníci odcházeli z obou výše uvedených kurzů dle svých slov spokojeni a obohaceni o nové poznatky, jež jsou uplatnitelné v praxi a pomohou jim tak v další práci s dětmi a jejich rodinami ve středisku TIMOTEI.