01
březen
Loading Events

Slezská diakonie vznikla se záměrem obnovení diakonické služby formou poskytování sociálních služeb potřebným lidem na Těšínském Slezsku. Prvními klienty naší organizace byli senioři, osoby bez přístřeší a uprchlíci ze země bývalého východního bloku. Do pěti let od vzniku jsme začali rozšiřovat své služby regionálně a postupně poskytovali podporu dalším skupinám potřebných – osobám se zdravotním postižením, dále pak obětem trestných činů. Celkem v roce 1995 byla realizována diakonická práce v rámci 8 středisek Slezské diakonie, od Českého Těšína, přes Stonavu, Havířov až po Ostravu.

 

Naše sociální služby se dále rozvíjely a reagovaly na potřeby dalších skupin potřebných lidí – např. rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, poradenské služby pro osoby v tíživé životní situaci atd. Významnou změnou a největším milníkem v národním rámci sociálních služeb byl vznik Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon vymezil formy poskytování služeb (pobytové, ambulantní a terénní) a také definoval 33 druhů sociálních služeb, které podléhají registrační povinnosti na Krajských úřadech. S ohledem na tuto povinnost bylo Slezské diakonii k 18. 10. 2007 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje  zaregistrováno 74 sociálních služeb. V této době byly naše služby nabízeny už od Třince až po Bruntál, jedno zařízení bylo registrováno také v Brně v Jihomoravském kraji.

 

S účinností zákona o sociálních službách se také mnohem důrazněji začalo mluvit o kvalitě služeb a systematickém zvyšování odbornosti pracovníků, ačkoliv naše organizace se této oblasti věnovala již prvních letech svého fungování. Na samém počátku se v roce 2002 uskutečnily první kontroly kvality poskytovaných sociálních služeb u příjemců dotací ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. V naší organizaci tyto audity proběhly ve střediscích: Archa Široká Niva, Eben-Ezer, Hosana a Elpis Havířov. Většina zařízení Slezské diakonie se začala zabývat zaváděním standardů kvality sociálních služeb do praxe ihned po jejich vydání MPSV v roce 2002. O rok později, v roce 2003, jsme navázali spolupráci s inspektory kvality certifikovanými MPSV a začali využívat jejich externího  odborného pohledu na naše služby za účelem zvyšování jejich kvality. Od této doby realizujeme konzultační proces a interní audity k úrovni naplňování standardů kvality v dané službě. Zaměstnanci všech služeb se začali pravidelně vzdělávat v rámci povinného 24 hodinového vzdělávání, do naší organizace začali být přizývání specialisté, kteří nás školí v poskytování účinné podpory různým cílovým skupinám, např. způsoby alternativní komunikace pro osoby zdravotně postižené, jak pracovat s klientem s demencí apod..

 

Od začátku jsme vstupovali do nových výzev a reagovali jsme na moderní trendy, které do poskytování sociálních služeb přicházejí. Jedním z nich byl proces komunitní plánování. Účelem komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb tj.  zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Pracovníci našich služeb se zapojili do pracovních skupin na obcích, kde společně s dalšími zástupci, poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejností, jíž je téma sociálních služeb blízké, plánují rozvoj sociálních služeb v komunitě obce, ve které jsou naše služby poskytovány.

 

Další velkou výzvou pro naši organizaci bylo zapojení se do procesu transformace velkých pobytových zařízení, které poskytují sociální služby osobám se zdravotním postižením. Na tento proces jsme navázali vytvořením nových služeb v komunitě, zejména v oblasti bydlení a pracovního uplatnění. Na území Moravskoslezského kraje vznikaly nové služby chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením, vznikaly také sociálně terapeutické dílny či služby sociální rehabilitace.

 

S přechodem financování na krajské úřady se otevřelo nové téma efektivity financování sociálních služeb, jehož správným uchopením se budeme určitě zabývat v nejbližších letech. Velké změny může také vnést již dlouho ohlašovaná novela Zákona o sociálních službách, která přinese novinky v oblasti registračních povinností, úpravu druhů sociálních služeb a revizi standardů kvality s větším důrazem na sociálním začleňování a případovou práci s klientem. V příštích letech očekáváme také na jedné straně důraz na zvyšování odbornosti sociálních pracovníků, na straně druhé budeme pracovat na větším zapojení komunity.

 

Poslání naší organizace je postaveno na poskytování sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Aktuálně má Slezská diakonie 103 registrovaných sociálních služeb a své služby poskytuje více než 8000 klientů. V návaznosti na identitu naší organizace vnímáme velký závazek v tom, aby naše služby, s uplatněním očekáváných změn, stále naplňovaly své poslání s důrazem na důstojnost a respekt ke všem, kterých se tyto změny budou týkat.

 

 

Ing. Monika Klimková
Manažerka kvality